30/11/2007 - 11:23

Quy chế cho vay lại từ nguồn vốn vay, viện trợ nước ngoài

Ban hành Quy chế tổ chức mua sắm tài sản, hàng hóa từ ngân sách nhà nước theo phương thức tập trung

(TTXVN)- Ngày 26-11-2007, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định số 181/2007/QĐ-TTg ban hành Quy chế cho vay lại từ nguồn vốn vay, viện trợ nước ngoài của Chính phủ.

Quy chế gồm 5 chương quy định rõ: Các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế được vay lại với điều kiện: có các chương trình, dự án sử dụng vốn vay, viện trợ nước ngoài, phù hợp với quy hoạch đầu tư phát triển của Nhà nước; hoàn thành thủ tục đầu tư theo quy định hiện hành của Nhà nước; được Chính phủ cho phép sử dụng vốn vay, viện trợ và được nhà tài trợ chấp thuận (trường hợp Hiệp định vay nước ngoài quy định phải có sự chấp thuận của nhà tài trợ). Đảm bảo khả năng trả nợ theo phương án tài chính được thẩm định theo quy định; có tình hình tài chính lành mạnh, không bị lỗ trong 3 năm liền kề gần nhất, không có nợ quá hạn với các tổ chức tín dụng và không có nợ quá hạn đối với các khoản vay lại nguồn vốn vay nợ, viện trợ nước ngoài của Chính phủ, không có các khoản nợ tồn đọng, quá hạn với ngân sách nhà nước. Đối với trường hợp các doanh nghiệp chưa đủ 3 năm hoạt động thì phải có cam kết của chủ sở hữu hoặc của công ty mẹ...

Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định số 179/2007/QĐ- TTg ban hành Quy chế tổ chức mua sắm tài sản, hàng hóa từ ngân sách nhà nước theo phương thức tập trung. Kèm theo Quyết định này là Quy chế gồm 4 chương, 12 điều.

Theo Quy chế này, việc mua sắm tài sản, hàng hóa theo phương thức tập trung nhằm thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng trong sử dụng ngân sách nhà nước; bảo đảm tài sản, hàng hóa được trang bị đồng bộ, hiện đại, phù hợp với yêu cầu, nội dung hoạt động và quá trình cải cách nền hành chính nhà nước, cải cách tài chính công, nâng cao hiệu quả, hiệu lực trong các hoạt động của cơ quan nhà nước; đảm bảo công khai, minh bạch trong mua sắm, trang bị và sử dụng tài sản nhà nước.

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan ở Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đều phải áp dụng Quy chế này...

Các loại tài sản hàng hóa phải thực hiện mua sắm, trang bị theo phương thức tập trung, gồm: ô tô, phương tiện vận tải chuyên dùng, trang thiết bị chuyên dùng, trang thiết bị tin học được sử dụng trong hệ thống ngành dọc từ Trung ương đến địa phương. Đối với các tài sản, hàng hóa không thuộc đối tượng trên thì căn cứ đặc điểm, mô hình tổ chức bộ máy, nhu cầu sử dụng và tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan Trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, quy định cụ thể danh mục tài sản, hàng hóa mua sắm theo phương thức tập trung theo quy định tại Quy chế. Việc đầu tư xây dựng mới tài sản là nhà, công trình kiến trúc, tài sản khác gắn liền với đất không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy chế này...

Chia sẻ bài viết