02/04/2008 - 09:19

UBND TP Cần Thơ chỉ thị:

Quản lý chặt chẽ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2008

* Xem xét điều chuyển vốn từ các công trình chậm tiến độ sang các công trình triển khai nhanh

(CT)- UBND TP Cần Thơ vừa ban hành Chỉ thị số 06/2008/CT-UBND Về việc điều hành thu, chi ngân sách năm 2008.

Theo đó, Cục Thuế thành phố phải thực hiện tốt các qui định của Trung ương và ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố nhằm đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các nguồn thu thuế trên địa bàn thành phố và nộp đầy đủ vào ngân sách nhà nước. Ngành thuế phải kết hợp chặt với lực lượng hải quan, quản lý thị trường để chống các hành vi trốn thuế, gian lận thương mại. Giám đốc Sở Tài chính phải kiểm tra, đôn đốc các khoản thu khác ngân sách nhằm đảm bảo số phát sinh phải nộp kịp thời vào ngân sách nhà nước. Các đơn vị có phát sinh nguồn thu phải báo cáo cho cơ quan thuế và thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định hiện hành.

Các đơn vị, địa phương cần phấn đấu thu vượt dự toán được giao từ 5% trở lên. Riêng nguồn thu tiền sử dụng đất phấn đấu tăng thu 365 tỉ đồng để đảm bảo nhu cầu chi trong năm 2008 và thanh toán các khoản còn tồn đọng của năm 2007 chuyển sang. Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng các cơ quan có liên quan cần đẩy nhanh việc sắp xếp lại các doanh nghiệp nhà nước, tiếp tục cổ phần hóa doanh nghiệp nhằm huy động thêm vốn phát triển sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm. Các cơ quan chức năng cần tăng cường quản lý đất đai và các nguồn thu từ đất đai; tăng cường thu tiền sử dụng đất tại các dự án khu dân cư.

Trên lĩnh vực chi ngân sách, UBND TP Cần Thơ yêu cầu các cơ quan chức năng phải thực hiện nghiêm các quy định của Trung ương và sự chỉ đạo của thành phố về định mức chi tiêu ngân sách, chi bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới, sử dụng nguồn vốn Trung ương đầu tư theo mục tiêu và nguồn vốn xổ số kiến thiết...

Căn cứ kế hoạch vốn xây dựng cơ bản năm 2008 đã được UBND thành phố giao, Sở Tài chính và Kho bạc Nhà nước phải bố trí đủ nguồn để thanh toán các khoản vay, tạm ứng đến hạn thanh toán. Các sở ngành, các địa phương cần tập trung chỉ đạo để sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng các công trình chuyển tiếp, các công trình xây dựng cơ bản trọng điểm. Cơ quan chức năng sẽ xem xét điều chuyển vốn từ các công trình chậm tiến độ sang các công trình triển khai nhanh nhưng chưa được bố trí đủ vốn. UBND thành phố không xử lý bổ sung thêm vốn cho các công trình vượt dự toán và các nhiệm vụ chi xây dựng cơ bản chủ đầu tư tự thực hiện ngoài kế hoạch.

Trong lĩnh vực chi thường xuyên, Sở Tài chính và các cơ quan chức năng phải tăng cường công tác kiểm tra để nguồn chi đảm bảo tính hiệu quả và tiết kiệm. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quyết định chi sai chế độ hoặc lập quỹ trái phép thì phải chịu trách nhiệm vật chất và kỷ luật tài chính. Các ngành, các cấp phải sắp xếp hợp lý các khoản chi để thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị quyết của Quốc hội.

UBND thành phố yêu cầu các đơn vị phải sớm xây dựng đề án khoán chi hành chính và lập dự toán thu, chi theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm gởi về cơ quan tài chính cùng cấp thẩm định trình UBND thành phố phê duyệt. Các cơ quan, đơn vị có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân phải thực hiện nghiêm túc chế độ công khai tài chính.

NHẬT CHÁNH

Chia sẻ bài viết