10/05/2019 - 09:44

Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của quận Ninh Kiều 

(CT)- UBND TP Cần Thơ vừa ban hành Quyết định số 1034/QĐ-UBND (ngày 4-5-2019) “Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của quận Ninh Kiều”.

Một góc Khu dân cư Thới Nhựt, phường An Khánh, quận Ninh Kiều.

Một góc Khu dân cư Thới Nhựt, phường An Khánh, quận Ninh Kiều.

Theo phân bổ diện tích các loại đất trong năm kế hoạch 2019, chỉ tiêu, diện tích đất nông nghiệp của quận Ninh Kiều là 465,56ha; diện tích đất phi nông nghiệp là 2.457,77ha; đất đô thị 2.923,33ha. Theo kế hoạch thu hồi đất năm 2019, tổng diện tích thu hồi đất là 138,55ha, tập trung ở các phường Cái Khế, An Khánh, An Hòa, Xuân Khánh, Tân An, Hưng Lợi, An Bình. Theo Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2019, diện tích đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp là 148,86ha; chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp là 103,44ha; đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở là 3,34ha.

UBND TP Cần Thơ giao UBND quận Ninh Kiều công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2019 đến các phòng, ban và trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đồng thời, tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất đảm bảo phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được UBND thành phố phê duyệt. Việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất phải thống nhất chặt chẽ từ quận đến phường; đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn quận. Cần có giải pháp cụ thể để huy động vốn và các nguồn lực khác để thực hiện phương án kế hoạch sử dụng đất của quận. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất được duyệt. Đẩy mạnh việc đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất. Quản lý sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất nhất là khu vực sẽ chuyển mục đích sử dụng đất; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai theo kế hoạch sử dụng đất nhằm ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm kế hoạch sử dụng đất, các trường hợp đã được giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng.

MINH HUYỀN

Chia sẻ bài viết