05/05/2018 - 07:17

Phát triển 15.000 hợp tác xã nông nghiệp đến năm 2020

(CT) – Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 461/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển 15.000 hợp tác xã (HTX), liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020 (gọi tắt là Đề án).

Theo đó, duy trì, củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của khoảng 4.400 HTX nông nghiệp đã được phân loại và đánh giá là có hiệu quả trong năm 2017. Thực hiện việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao  để có trên 1.500 HTX ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp. Nâng cao chất lượng hoạt động của các HTX nông nghiệp yếu, kém để phấn đấu có trên 5.400 HTX nông nghiệp hoạt động hiệu quả (trong tổng số hơn 6.400 HTX nông nghiệp yếu kém hiện nay). Thành lập mới và tạo điều kiện cho 5.200 HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả. Đồng thời, xây dựng các mô hình điểm về liên hiệp HTX. Phấn đấu có trên 50 liên hiệp HTX hoạt động hiệu quả.

Đề án đã đề ra 4 nhóm nhiệm vụ là: Củng cố, nâng cao hiệu quả các HTX nông nghiệp; Xử lý dứt điểm việc giải thể, chuyển sang loại hình khác đối với các HTX đã ngừng hoạt động; Thành lập mới và tạo điều kiện cho các HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả; Phát triển liên hiệp HTX nông nghiệp. 6 nhóm giải pháp được đề ra là: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về đổi mới, phát triển HTX theo Luật HTX; Hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách đối với HTX nông nghiệp; Đổi mới phương thức hoạt động theo hướng tăng cường công tác phối hợp giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với các Bộ, ngành Trung ương, Liên minh HTX Việt Nam và chính quyền địa phương để lãnh đạo chỉ đạo sát sao công tác phát triển HTX, liên hiệp HTX nông nghiệp; Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ quản lý nhà nước và HTX; Xây dựng các dự án, kế hoạch ưu tiên để phát triển các HTX; Huy động nguồn lực để hỗ trợ có hiệu quả cho các HTX nông nghiệp.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27-4-2018.

LINH CHI

Chia sẻ bài viết