01/08/2013 - 22:13

Phát huy truyền thống vẻ vang của ngành Tuyên giáo

(ĐCSVN)- Nhân kỷ niệm 83 năm Ngày truyền thống công tác Tuyên giáo (1/8/1930 - 1/8/2013), ngày 1-8, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức gặp mặt cán bộ, lãnh đạo toàn cơ quan và tổ chức giao ban trực tuyến công tác Tuyên giáo tháng 8-2013 tại 3 điểm cầu: Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương biểu dương những kết quả ngành Tuyên giáo đã đạt được và gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới toàn thể cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức của toàn ngành nhân kỷ niệm 83 năm Ngày truyền thống công tác Tuyên giáo. Đồng chí nhấn mạnh: Trong suốt 83 năm chiến đấu, xây dựng, trưởng thành, Đảng ta luôn coi công tác Tuyên giáo là mặt trận hàng đầu; là một bộ phận cấu thành đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng; là lĩnh vực trọng yếu để xây dựng, bồi đắp nền tảng tư tưởng chính trị của Đảng và của chế độ. Trải qua 83 năm, tuy tên gọi, bộ máy tổ chức và đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo có những thay đổi, nhưng chức năng tham mưu chiến lược cho Đảng trên trận địa tư tưởng, tuyên truyền, lý luận, văn hóa, khoa học, giáo dục về cơ bản là thống nhất và xuyên suốt. Truyền thống vẻ vang của ngành được giữ vững, phát huy và ngày càng được bồi đắp phong phú thêm. Đội ngũ cán bộ, chuyên viên Ban Tuyên giáo Trung ương nói riêng, ngành Tuyên giáo cả nước nói chung ngày càng trưởng thành, phát triển cả về số lượng và chất lượng, phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng, của dân tộc, của ngành, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trước yêu cầu của thời kỳ mới, đồng chí Đinh Thế Huynh đề nghị ngành Tuyên giáo cần tập trung hoàn thành tốt 7 nhiệm vụ chủ yếu sau:

Một là: Phát huy truyền thống vẻ vang của ngành Tuyên giáo, phát huy những thành tựu, kết quả đạt được của công tác Tuyên giáo đồng thời quyết tâm khắc phục những hạn chế, khuyết điểm; chủ động bám sát, dự báo đúng tình hình thế giới, khu vực và trong nước. Kịp thời nắm bắt tư tưởng, tâm trạng cán bộ, đảng viên, nhất là tình hình tư tưởng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới, những địa phương có đông đồng bào theo đạo, phát hiện những vấn đề phức tạp, nhạy cảm nảy sinh trong đời sống xã hội để làm tốt chức năng tham mưu cho Đảng, Nhà nước trên các lĩnh vực công tác Tuyên giáo.

Hai là: Không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác tuyên truyền, giáo dục; tập trung tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, của Quốc hội và Chính phủ nhằm thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ năm 2013 và của toàn bộ nhiệm kỳ Đại hội XI của Đảng.

Ba là: Nâng cao chất lượng tham mưu, xây dựng và hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng các đề án trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Đảm bảo sự phối hợp hiệu quả giữa các vụ, đơn vị trong Ban và các ngành, địa phương, đơn vị trong quá trình triển khai nhiệm vụ Tuyên giáo.

Bốn là: Tập trung tuyên truyền, phổ biến và quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI) của Đảng; tiếp tục tuyên truyền, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng gắn với việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"… Tuyên truyền kết quả đạt được trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, phòng chống nguy cơ "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

Năm là: Chủ động đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa; đẩy mạnh đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, bảo vệ tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại, chú trọng vấn đề Biển Đông, khẳng định chủ quyền của ta đối với 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Sáu là:Tuyên truyền cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, gương người tốt, việc tốt, các nhân tố tích cực trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, xây dựng ý chí quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013, tạo đà quan trọng trong năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.

Bảy là: Xây dựng Đảng bộ, xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh, chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, nhân viên; triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ trong cơ quan, tạo không khí phấn khởi, thi đua lập thành tích trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ và của cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương.

Nhân dịp này, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho đồng chí Trương Minh Tuấn, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương "Vì đã có thành tích trong các hoạt động cấp Nhà nước kỷ niệm 40 năm Chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không" (12/1972 - 12/2012) và tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tuyên giáo" cho 30 đồng chí cán bộ, lãnh đạo thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương đã có thành tích đóng góp vào quá trình xây dựng và phát triển sự nghiệp Tuyên giáo của Đảng.

K.T

Chia sẻ bài viết