23/01/2020 - 09:19

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, góp phần xây dựng thành phố Cần Thơ phát triển nhanh và bền vững 

NGUYỄN NGỌC TÂM 
Thành ủy viên, Chủ tịch Ủy ban mttqvn thành phố

Trong năm qua, Mặt trận các cấp thành phố và các tổ chức thành viên đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hóa các hình thức đoàn kết tập hợp nhân dân để mở rộng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời, động viên nhân dân tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ tham gia xây dựng Đảng, chính quyền…

Điểm nổi bật là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được Mặt trận các cấp của thành phố triển khai thực hiện, nâng dần về chất lượng. Toàn thành phố hiện có 208 điểm chỉ đạo và 1.104 mô hình hoạt động có hiệu quả. Qua đó, động viên, khơi dậy phong trào đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế; chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc… Năm 2019, trên 95% hộ được xét công nhận và tái công nhận gia đình văn hóa; 629/630 khu dân cư được công nhận và tái công nhận khu dân cư văn hóa; 83/85 xã, phường thị trấn đạt danh hiệu văn hóa; tất cả 36 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới đạt và 2 huyện Phong Điền, Vĩnh Thạnh được công nhận huyện nông thôn mới; 35/49 phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị.

Năm 2019, Ủy ban MTTQVN các cấp trong thành phố đã tổ chức thành công đại hội. Năm qua Mặt trận và các tổ chức thành viên đã triển khai, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân xây dựng thành phố Cần Thơ ngày càng đổi mới, xứng tầm đô thị trung tâm vùng ĐBSCL.

Mặt trận các cấp thành phố phối hợp thực hiện tốt, hiệu quả công tác chăm lo cho người nghèo với nhiều hoạt động quan tâm hỗ trợ kịp thời. Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp tích cực, chủ động phối hợp vận động 94.779 phần quà và hơn 314 tấn gạo, tổng trị giá hơn 38 tỉ đồng chăm lo hộ nghèo, hộ cận, giúp mọi nhà, mọi người được vui xuân, đón Tết. Cán bộ, công chức, viên chức, doanh nghiệp trong và ngoài thành phố đóng góp hơn 31 tỉ đồng vào Quỹ “Vì người nghèo”. Đã có 566 căn nhà Đại đoàn kết được xây dựng, bàn giao cho hộ nghèo, tổng trị giá hơn 21 tỉ đồng. Các đoàn thể các cấp còn vận động xây dựng, sửa chữa 268 nhà tình nghĩa, nhà tình thương, với tổng số tiền hơn 9 tỉ đồng.

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được quan tâm chỉ đạo đồng bộ, tạo sự lan tỏa sâu rộng và sự đồng thuận cao của xã hội. Trong năm, có trên 149 phiên chợ “Hàng Việt về nông thôn” được tổ chức tại các quận, huyện và “Phiên chợ công nhân” tại Khu công nghiệp Trà Nóc. Ủy ban MTTQVN thành phố thường xuyên phối hợp với các cơ quan hữu quan, các tổ chức thành viên cùng cấp, sở, ngành, đoàn thể thành phố tích cực hỗ trợ doanh nghiệp Việt trong tuyên truyền, quảng bá, phân phối và tiêu thụ sản phẩm hàng hóa có nguồn gốc thương hiệu Việt đến các điểm chợ, khu công nghiệp và địa bàn dân cư. Trong phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”, vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế tập thể, tổ hợp tác, hợp tác xã. Cấp quận, huyện phát huy hiệu quả các mô hình sáng tạo trong sản xuất, nuôi trồng chế biến, các mô hình tiểu thủ công mỹ nghệ; qua đó, giải quyết việc làm tại chỗ, tăng thu nhập cho nhân dân.

Việc phát huy dân chủ, tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch vững mạnh được Mặt trận các cấp cùng các tổ chức thành viên chú trọng thực hiện. Trong đó, Mặt trận các cấp trong thành phố tổ chức giám sát 218 nội dung; tập hợp các nhà khoa học, nhà quản lý, các nhân sĩ, trí thức tổ chức 116 cuộc phản biện xã hội và góp ý kiến vào các nội dung lớn có ảnh hưởng trực tiếp tới mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, địa phương cùng các vấn đề đời sống của người dân,… Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố tham gia góp ý kiến, trả lời 22 công văn các sở, ngành, 9 văn bản luật.

Năm 2019 Mặt trận các cấp trong thành phố tổ chức thành công đại hội. Mặt trận các quận, huyện đã hiệp thương cử 518 vị Ủy viên Ủy ban MTTQVN cấp quận, huyện; đại hội MTTQVN thành phố đã hiệp thương cử 86/91 vị Ủy viên Ủy ban MTTQVN thành phố nhiệm kỳ 2019-2024. Thực hiện đề án sắp xếp tinh gọn bộ máy cấp thành phố từ 6 ban, văn phòng còn lại 3 ban, văn phòng; cấp quận, huyện, có 6/9 đơn vị hợp nhất chức danh Trưởng Ban Dân vận - Chủ tịch MTTQ; tất cả 85 xã phường Trưởng Khối vận cũng là Chủ tịch MTTQ... Đề án này được cấp ủy các cấp thực hiện nghiêm túc, các chức danh phát huy tốt nhiệm vụ.

Các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2019 được biểu dương khen thưởng. Ảnh: NGỌC QUYÊN

Năm 2020 có nhiều ngày lễ, kỷ niệm, sự kiện chính trị quan trọng, Mặt trận các cấp trong thành phố sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, thúc đẩy thành phố ngày càng phát triển. Theo đó, tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ; đồng thời, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQVN các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQVN lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024. Mặt trận các cấp của thành phố tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Tập trung vận động Quỹ “Vì người nghèo” và có giải pháp hiệu quả trong vận động giúp người nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững; tiếp tục nâng chất tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh. Triển khai và thực hiện có hiệu quả phong trào “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế”. Nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động đối ngoại nhân dân. Thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy phù hợp với chức năng, nhiệm vụ theo hướng tinh gọn, hoạt động có hiệu quả. Cán bộ Mặt trận các cấp sâu sát với nhân dân, tổ chức các hoạt động thiết thực, cụ thể, gắn liền với cuộc sống và tạo sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững mạnh, thúc đẩy Cần Thơ ngày càng phát triển nhanh và bền vững.

Chia sẻ bài viết