21/02/2009 - 07:44

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng:

Nâng tầm phối hợp công tác giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Ngày 20-2, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã họp đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa hai cơ quan và xác định trọng tâm phối hợp công tác năm 2009. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm đồng chủ trì cuộc họp.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao những đóng góp quan trọng của MTTQ Việt Nam các cấp, nhất là của Đoàn Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam vào những thành công của Quốc hội trong lĩnh vực lập pháp, giám sát, đối ngoại và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Sự phối hợp hoạt động theo Quy chế giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ngày càng chặt chẽ và hiệu quả hơn, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của mỗi bên theo chức năng, nhiệm vụ. Tinh thần hợp tác tận tụy, nhiệt tình, hiệu quả của Đoàn Chủ tịch MTTQ Việt Nam đã giúp các đại biểu Quốc hội hoàn thành tốt vai trò người đại biểu nhân dân, góp phần củng cố, tăng cường và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, trong năm 2009, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cần nâng tầm phối hợp công tác giữa hai cơ quan đồng thời nghiên cứu hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa hai cơ quan theo hướng chủ động, linh hoạt và hiệu quả. Cùng với việc kiện toàn tổ chức và hoạt động của Quốc hội theo hướng tiếp tục nâng cao chất lượng các kỳ họp Quốc hội, các phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hoạt động của Hội đồng dân tộc, các ủy ban của Quốc hội, cần đổi mới hoạt động giám sát và quan tâm hơn nữa đến hiệu quả “hậu giám sát”. Đặc biệt, trong công tác giám sát và việc quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, liên quan đến quốc kế dân sinh, Quốc hội rất cần sự hỗ trợ, giúp đỡ của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị khắc phục những hạn chế trong công tác phối hợp xây dựng pháp luật như việc chậm gửi văn bản dự thảo lấy ý kiến Mặt trận và các tổ chức thành viên, cần tham khảo ý kiến của Mặt trận trong quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước và đảm bảo công tác thông tin thường xuyên giữa hai cơ quan...

XUÂN KHU - BÍCH THỦY (TTXVN)

Chia sẻ bài viết