12/12/2007 - 11:33

Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân

Ngày 7-12, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký ban hành Nghị quyết số 61/2007/NQ-CP của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân.

Nghị quyết đề ra chủ trương và 10 giải pháp thực hiện, trong đó tiếp tục quán triệt đầy đủ và sâu sắc hơn nữa về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, đảng viên và nhân dân theo đúng tinh thần Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 9-12-2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; xác định rõ phổ biến, giáo dục pháp luật là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, là nhiệm vụ của toàn bộ hệ thống chính trị đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật phải được tiến hành thường xuyên, liên tục và ở tầm cao hơn, nhằm làm cho cán bộ, nhân dân hiểu biết và chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Xây dựng và hoàn thiện thể chế về phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với điều kiện kinh tế-xã hội, đáp ứng nhu cầu của công tác chính trị, tư tưởng.

Sớm xây dựng và trình Quốc hội ban hành đạo luật về phổ biến, giáo dục pháp luật. Sử dụng, khai thác và vận dụng linh hoạt các hình thức, phương pháp phổ biến, giáo dục phổ biến bảo đảm tính phù hợp, hiệu quả. Kết hợp giữa phổ biến, giáo dục pháp luật với tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, hòa giải cơ sở, giải quyết tranh chấp, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý hành vi phạm pháp luật trong từng vụ việc cụ thể...

TTN (TTXVN)

Chia sẻ bài viết