30/11/2023 - 09:05

Nâng cao hiệu quả liên kết vùng đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững vùng ĐBSCL 

(CT) - Ngày 29-11, tại Học viện Chính trị khu vực IV, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học giải pháp triển khai thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng ÐBSCL đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Các đại biểu phát biểu tại hội thảo.

Các đại biểu phát biểu tại hội thảo.

Tại hội thảo, qua các bài tham luận và đại biểu tham dự đã làm rõ nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng và đánh giá công tác lãnh đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW trong thời gian qua. Hội thảo đã làm rõ nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách, nhất là đảm bảo việc hoàn thiện, trình quy hoạch của các tỉnh, thành trong vùng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo hướng đảm bảo đồng bộ, liên thông với Quy hoạch vùng ÐBSCL thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 cũng như hoàn thiện thể chế về liên kết vùng theo Quyết định 287/QÐ-TTg.

Cùng với đó, hội thảo đã đề xuất các giải pháp để xây dựng, hoàn thiện thể chế nhằm thúc đẩy kết nối và liên kết vùng (hạ tầng, thể chế, thị trường và doanh nghiệp, nguồn nhân lực và tri thức, thông tin và dữ liệu) không chỉ ở nội vùng mà còn giữa ÐBSCL với vùng Ðông Nam bộ. Ðề xuất các giải pháp nhằm phát triển nhanh và bền vững kinh tế vùng theo tinh thần Nghị quyết số 13-NQ/TW, các đại biểu đề nghị đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế vùng gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng tăng cường ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn dựa trên hệ sinh thái, phù hợp với quy luật tự nhiên, đa dạng sinh học, văn hóa, con người vùng ÐBSCL; quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên; bảo vệ môi trường, ứng phó với thiên tai và chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh cải cách hành chính; thu hút và sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay...

Ðối với giải pháp phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, các đại biểu đề xuất các giải pháp, kiến nghị cụ thể nhằm bảo tồn, phát huy giá trị các di sản thiên nhiên văn hóa - lịch sử, văn hóa sông nước, văn hóa các dân tộc; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với ứng dụng và phát triển khoa học - công nghệ; phát triển mạng lưới trường đại học và mở rộng các trường cao đẳng, dạy nghề; tăng cường chăm sóc sức khỏe nhân dân trong bối cảnh già hóa dân số, biến đổi khí hậu ở ÐBSCL. Trên cơ sở đánh giá tình hình, hội thảo đã tập trung làm rõ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng ÐBSCL như mối quan hệ hữu cơ giữa bảo đảm quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở vùng...

Hội thảo đã đề xuất các giải pháp, kiến nghị về xây dựng, chỉnh đốn Ðảng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng; về đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương cũng như đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của mặt trận và các đoàn thể; đồng thời đề xuất giải pháp nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung...

Trên cơ sở các bài tham luận, các ý kiến thảo luận, trao đổi tại hội thảo, ban tổ chức hội thảo sẽ chắt lọc để xây dựng báo cáo kiến nghị gửi Ðảng, Nhà nước cũng như các địa phương vùng Tây Nam Bộ nhằm góp phần tăng cường, nâng cao hiệu quả liên kết vùng đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững ÐBSCL theo Nghị quyết số 13-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Tin, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết