11/09/2017 - 22:14

Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

(CT)- Ngày 11-9-2017, Cục kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp tổ chức Hội thảo Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (QPPL).

Theo đánh giá của Cục kiểm tra văn bản QPPL, thời gian qua, công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL tại các bộ, ngành, địa phương được triển khai thực hiện nền nếp, hiệu quả. Các bộ, cơ quan ngang bộ đã rà soát 4.740/5.520 văn bản (đạt 85,8%); trong đó, kiến nghị xử lý đối với 1.050 văn bản (839 văn bản đã được xử lý); các địa phương đã tiến hành rà soát 64.793/66.220 văn bản (đạt 97,8%); kiến nghị xử lý 11.921 văn bản (10.246 văn bản đã được xử lý)…

Tuy nhiên, theo Cục kiểm tra văn bản QPPL vẫn còn một số bộ, ngành và địa phương chưa quan tâm, tạo điều kiện đúng mức để đảm bảo tốt công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản; việc triển khai hoạt động kiểm tra, xử lý văn bản còn chậm…

Tại Hội thảo, các đại biểu đã trao đổi xung quanh một số vấn đề về giải pháp để nâng cao chất lượng cộng tác viên kiểm tra văn bản; nghiệp vụ kiểm tra văn bản QPPL; kinh nghiệm về xử lý văn bản có nội dung trái pháp luật…

Theo ông Đồng Ngọc Ba, Cục trưởng Cục kiểm tra văn bản QPPL, thời gian tới, Cục sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp, tập trung nguồn lực để kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các văn bản trái pháp luật. Việc tăng cường chất lượng công tác kiểm tra, xử lý văn bản QPPL, rà soát và hệ thống hóa văn bản QPPL có những tác động tích cực trong việc hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

 P.N

Chia sẻ bài viết