08/04/2019 - 10:24

Đồng chí Đỗ Thành Đá, Bí thư chi bộ ấp Vĩnh Lân, xã Vĩnh Trinh:

Nâng cao chất lượng phát triển đảng viên

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (NQTW4) khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Chỉ thị 05), các cấp ủy đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị đã thực hiện nhiều giải pháp thiết thực, có hiệu quả, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên (ĐV).

Theo tôi, cùng với thực hiện nghiêm túc các giải pháp đề ra trong NQTW4 khóa XII và Chỉ thị 05, các cấp ủy đảng cần quan tâm hơn nữa việc nâng cao chất lượng công tác phát triển ĐV. Thực tế, từ nhiều năm nay, nhằm xây dựng Đảng ta ngày càng lớn mạnh, các cấp ủy đảng đã đẩy mạnh công tác phát triển tổ chức đảng và ĐV. Tuy nhiên, ở không ít nơi, công tác phát triển ĐV còn biểu hiện chạy theo số lượng, chưa coi trọng chất lượng. Một số cấp ủy đảng chưa làm tốt công tác tạo nguồn, thử thách, dẫn đến một số người được kết nạp vào Đảng chưa đủ tiêu chuẩn, điều kiện. Từ đó, có tình trạng một bộ phận ĐV thiếu tu dưỡng, rèn luyện, gương mẫu; suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, vi phạm kỷ luật, làm giảm sút niềm tin của nhân dân đối với Đảng...

Nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái và vi phạm của ĐV, các cấp ủy đảng cần quan tâm nâng cao chất lượng ĐV và công tác phát triển ĐV. Trong đó, cần thực hiện tốt công tác quy hoạch, tạo nguồn, thử thách trong thực tiễn để lựa chọn những quần chúng thật sự ưu tú, có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống trong sáng để chăm bồi, kết nạp vào Đảng. Theo tôi, cấp trên không giao chỉ tiêu phát triển ĐV cho cấp dưới để tránh tình trạng phát triển ĐV chạy theo thành tích và số lượng, xem nhẹ chất lượng. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát kết quả về cam kết thực hiện NQTW4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05 và phong trào “tự soi, tự sửa” của ĐV; thực hiện việc đánh giá chất lượng ĐV đúng thực chất. Qua đó, sàng lọc đưa ra khỏi Đảng những ĐV không còn đủ tư cách, vi phạm kỷ luật Đảng và pháp luật Nhà nước, thiếu gương mẫu, uy tín trong nhân dân thấp, nhạt phai lý tưởng, cơ hội, thực dụng.

ANH DŨNG (lược ghi)

Chia sẻ bài viết