04/06/2017 - 18:47

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

(CT)- Đó là nội dung chính trong công văn vừa ban hành của Thành ủy Cần Thơ về việc tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Ban Bí thư "Về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập".

Học sinh nghèo vượt khó nhận học bổng tại đêm văn nghệ gây quỹ khuyến học, khuyến tài.

Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, tiếp tục quán triệt thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 11-CT/TW và Chỉ thị 14-CT/TU của Thường vụ Thành ủy cụ thể hóa nội dung trên tại Cần Thơ. Từ đó, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các đoàn thể chính trị- xã hội trong công tác này. Xác định đây là nhiệm vụ chính trị và là căn cứ để đánh giá phân loại tổ chức đảng, chất lượng đảng viên hằng năm.

Để làm tốt công tác trên, Thành ủy chỉ rõ cần kiện toàn công tác tổ chức, đẩy mạnh phối hợp giữa các cấp- các ngành liên quan; tăng cường tuyên truyền; thường xuyên phát động, sơ kết, tổng kết, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương "Gia đình học tập", "Dòng họ học tập", "Đơn vị học tập", "Cộng đồng học tập"... Chú trọng nắm bắt nguyện vọng, xác định nội dung học tập phù hợp với nhu cầu của nhân dân và thị trường lao động; mở rộng liên kết giữa các Trung tâm giáo dục thường xuyên và dạy nghề…

Tin, ảnh: M.H

Chia sẻ bài viết