20/12/2015 - 10:06

TP CẦN THƠ

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ MẶT TRẬN, ĐÁP ỨNG YÊU CẦU HỘI NHẬP

Trong những năm qua, Mặt trận các cấp trong thành phố phối hợp với các tổ chức thành viên tổ chức thành công các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, vận động nhân dân đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội… Qua đó, đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, thúc đẩy thành phố phát triển. Đạt được kết quả đó là nhờ đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy được sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc…

Trong sự nghiệp cách mạng, cán bộ và công tác cán bộ là khâu then chốt, có ý nghĩa quyết định đến chất lượng và hiệu quả hoạt động của Mặt trận và các tổ chức khác trong hệ thống chính trị. Bước sang giai đoạn cách mạng mới, Mặt trận có vai trò rất quan trọng với nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững mạnh, làm cơ sở vững chắc cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đổi mới và hội nhập quốc tế; thực hiện vai trò giám sát và phản biện xã hội. Để hoàn thành những nhiệm vụ đó, một đòi hỏi bức thiết đặt ra đối với hệ thống Mặt trận các cấp là phải xây dựng cho được đội ngũ cán bộ chuyên trách và lực lượng cộng tác viên làm công tác Mặt trận ngày càng vững vàng về tư tưởng chính trị; có năng lực, trình độ, có tâm huyết và gắn bó với công tác Mặt trận.

Theo đồng chí Nguyễn Ngọc Sang, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) thành phố, công tác kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ Mặt trận các cấp của thành phố trong những năm qua đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Nhìn chung, đa số cán bộ Mặt trận hiện nay có tư duy mới năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác Mặt trận; có khả năng đề xuất, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chương trình công tác, cơ bản đáp ứng được yêu cầu công việc được giao. Nhiều cán bộ nhạy bén với cái mới, biết gắn công tác, phong trào với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ trong các cơ quan Mặt trận các cấp ngày càng tăng; có sự kế thừa và chuyển tiếp giữa các thế hệ. Ủy ban MTTQVN thành phố nhiệm kỳ 2014-2019 có 93 thành viên. Trong đó, có 50 người có trình độ cao cấp, cử nhân lý luận chính trị (LLCT), 13 vị có trình độ trung cấp LLCT; có 13 vị có trình độ sau đại học, 55 vị có trình độ đại học, 11 vị có trình độ trung cấp, cao đẳng. Vừa qua, đại hội đảng bộ cấp quận, có 7 Chủ tịch Ủy ban MTTQVN trúng cử vào Ban Thường vụ và 2 trúng cử vào Ban Chấp hành. Đại hội đảng bộ cấp xã có 34 người trúng cử vào Ban Thường vụ, 46 người trúng cử vào Ban Chấp hành.

Thời gian qua, các cấp ủy, Mặt trận huyện Phong Điền luôn quan tâm củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ Mặt trận, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng chí Nguyễn Hùng Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện Phong Điền, nói: "Trong nhiệm kỳ trước, đội ngũ cán bộ Mặt trận trong huyện còn nhiều hạn chế về chính trị lẫn chuyên môn nghiệp vụ. Nhiệm kỳ 2014-2019, Ủy ban MTTQVN quận có 55 vị, trong đó có 16 người có trình độ cao cấp LLCT, 19 người có trình độ trung cấp LLCT. Riêng Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện có 5 người, trong đó có 2 người có trình độ cao cấp LLCT, 2 người trung cấp LLCT, 5 người có trình độ đại học". Các cấp ủy, Mặt trận các cấp cũng quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để các cán bộ Mặt trận học tập nâng cao trình độ. Đồng chí Nguyễn Phát Kết, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Nhơn Nghĩa, cho biết: "Thời gian qua, lãnh đạo Huyện ủy, Mặt trận quận và Đảng ủy xã quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ Mặt trận các cấp học tập, nâng cao trình độ. Bản thân tôi cũng nhận thấy trong thời kỳ hội nhập, bên cạnh yêu cầu tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức tốt, có lòng nhiệt tình thì cán bộ mặt trận cần có kiến thức sâu rộng mới làm tốt công tác vận động nhân dân. Vì vậy, sau khi hoàn thành chương trình trung cấp LLCT, tôi nỗ lực tham gia học đại học hành chính".

 Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 20 năm thực hiện Cuộc vận động TDĐKXDĐSVHƠKDC và 15 năm thực hiện Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” được nhận Bằng khen của UBND thành phố.

 Cán bộ Mặt trận phường Hưng Thạnh (thứ nhất, bên phải) trao đổi với dân về xây dựng đường giao thông.

Qua trao đổi, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Ngọc, Ủy viên Thường trực Ủy ban MTTQVN quận Bình Thủy cho biết hiện nay đội ngũ cán bộ Mặt trận của quận có nhiều đổi mới. Nhiệm kỳ 2008-2013, trình độ chuyên môn của cán bộ Mặt trận chủ yếu trung cấp và trình độ chính trị sơ cấp. Nhưng đến nhiệm kỳ 2014-2019, Ủy ban MTTQVN quận có 55 vị, trong đó có 19 người có trình độ cao cấp LLCT, 19 người có trình độ trung cấp LLCT, 2 người có trình độ cao học và 30 người có trình độ đại học. Riêng Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN quận có 5 người, trong đó có 3 người có trình độ cao cấp LLCT, 2 người trung cấp LLCT, 5 người đều có trình độ đại học. Mặt trận 8 phường có 2 cán bộ có trình độ cử nhân chính trị, 6 cán bộ đã và đang học trung cấp LLCT; 6 người đã và đang học đại học chuyên môn, 2 người có trình độ trung cấp chuyên môn. Đặc biệt, sau đại hội đảng vừa qua, quận Bình Thủy có 8 Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường tham gia vào Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy.

Bên cạnh đó, Mặt trận các cấp cũng quan tâm tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Mặt trận, nhất là Ban Công tác Mặt trận ở các khu dân cư, từng bước nâng cao năng lực và phương pháp vận động quần chúng cho đội ngũ cán bộ Mặt trận. Đặc biệt, năm 2015, Mặt trận thành phố và quận đã tổ chức thành công Hội thi Trưởng ban Công tác Mặt trận giỏi lần thứ I. Ông Vũ Thăng Long, Trưởng ban Công tác Mặt trận khu vực 6, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, là thí sinh đạt giải Nhì và giải xử lý tình huống hay nhất ở hội thi cấp thành phố. Ông Long phấn khởi nói: "Đây là hoạt động bổ ích, mang lại cho cơ sở một luồng sinh khí mới. Hội thi tạo điều kiện để cán bộ Mặt trận giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ gắn với việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận ở các địa bàn dân cư".

Theo đồng chí Nguyễn Ngọc Sang, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, thời gian tới, hệ thống Mặt trận thành phố tập trung phấn đấu xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách Mặt trận các cấp đủ số lượng, có cơ cấu hợp lý, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức, lối sống trong sáng, năng lực công tác tốt; có khả năng vận động, thuyết phục nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; gắn bó với nhân dân, được nhân dân tín nhiệm đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ trong tình hình mới. Song song đó là quan tâm quy hoạch để có đội ngũ cán bộ kế thừa và tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ LLCT và chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện chuẩn hóa đội ngũ cán bộ Mặt trận theo quy định để đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới…

Bài, ảnh: THANH THY

“Chúng tôi đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, cán bộ Mặt trận cấp thành phố và quận có trình độ đại học chuyên môn và cao cấp LLCT trở lên; 70-80% cán bộ nghiệp vụ có trình độ chuyên môn từ cao đẳng và trung cấp LLCT trở lên và 100% được bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận theo chức danh công việc. Riêng với các xã, phấn đấu có trên 80% cán bộ chuyên trách của Mặt trận đạt trình độ trung cấp trở lên về chuyên môn và LLCT; 60-70% cán bộ không chuyên trách có trình độ sơ cấp chuyên môn và sơ cấp LLCT trở lên; 100% cán bộ chuyên trách, không chuyên trách Mặt trận được bồi dưỡng kỹ năng và nghiệp vụ công tác Mặt trận; có năng lực để thực hiện tốt quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội và quy định Mặt trận, các đoàn thể chính trị xã hội nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền…” - Đồng chí Nguyễn Ngọc Sang, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố, cho biết.

Chia sẻ bài viết