30/04/2014 - 20:09

Mức khoán thấp gây khó khăn trong khám, chữa bệnh cho người có thẻ bảo hiểm y tế

Cử tri xã Thới Tân huyện Thới Lai phản ánh, xã có 3.000 người có thẻ bảo hiểm y tế khám, chữa bệnh ban đầu tại Trạm. Tuy nhiên, hàng tháng bệnh viện huyện Thới Lai chỉ khoán cho Trạm Y tế xã tiền khám bảo hiểm y tế 2 triệu đồng, nên gây khó khăn cho trạm y tế xã. Nội dung trả lời của Sở Y tế thành phố, như sau:

Việc xác định quỹ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho các trạm y tế thực hiện theo Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14 - 8 - 2009, Bảo hiểm xã hội thành phố hướng dẫn thực hiện như sau: 20% quỹ sử dụng tại trạm y tế xã; 70% quỹ sử dụng tuyến huyện, 10% quỹ dự phòng quản lý tại Bảo hiểm xã hội thành phố. Trong cuộc họp tuyến đầu năm 2014 bệnh viện đã thông báo phân bổ quỹ năm 2014 và số tiền vượt quỹ năm 2013 nhưng các trạm y tế nghiên cứu chưa kỹ để thực hiện.

Hiện nay, Bệnh viện đã thanh toán tiền công khám dứt điểm năm 2012 cho các trạm y tế. Đến cuối quí III năm 2013, huyện Thới Lai bị vượt quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo định suất là 7.023.396.670 đồng. Do chưa được thanh toán chi phí vượt quỹ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2013 nên bệnh viện chưa có kinh phí để thanh toán tiền công khám bảo hiểm y tế cho các trạm y tế mà chỉ tạm ứng tiền thuốc chi trả cho các công ty dược nhằm đảm bảo cung cấp thuốc kịp cho công tác khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại địa phương. Thời gian tới, khi Bảo hiểm xã hội thành phố thanh toán chi phí khám, chữa bệnh vượt quỹ bảo hiểm y tế năm 2013 thì bệnh viện sẽ thanh toán đầy đủ cho các trạm y tế.

Chia sẻ bài viết