09/07/2008 - 07:53

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng:

Mỗi cán bộ, đảng viên của Văn phòng Chính phủ cần tiếp tục sửa đổi lề lối làm việc theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày 8-7, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về Cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã chủ trì cuộc họp kiểm tra, đánh giá triển khai, thực hiện Cuộc vận động tại Văn phòng Chính phủ.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng biểu dương Đảng bộ Văn phòng Chính phủ đã làm tốt việc triển khai, quán triệt các chủ trương và kế hoạch của Đảng ủy cấp trên về thực hiện Cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, giúp tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong cơ quan nhận thức rõ tầm quan trọng và sự cần thiết phải học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống theo tấm gương đạo đức của Người. Thủ tướng nhấn mạnh: Với nhiệm vụ tham mưu, giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm phục vụ hậu cần cho hoạt động của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ cần nêu cao tính gương mẫu trong thực hiện Cuộc vận động, xây dựng chương trình hành động cụ thể, thiết thực để mỗi cán bộ, đảng viên thấm nhuần tư tưởng, đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Văn phòng cần tiếp tục thực hiện cuộc vận động một cách tự giác, nghiêm túc; đồng thời nâng cao phẩm chất, đạo đức của mỗi đảng viên trong toàn Đảng bộ. Thủ tướng chỉ rõ, Đảng viên giữ trọng trách công tác càng cao thì càng phải nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm đối với công việc chung. Mỗi cán bộ, đảng viên cần thường xuyên tự kiểm điểm, xác định nhiệm vụ cụ thể của mình trong thời gian tới nhằm nâng cao tính thiết thực của Cuộc vận động. Văn phòng cần chú trọng vai trò tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các vấn đề kinh tế-xã hội của đất nước đảm bảo kịp thời, chất lượng và sát với tình hình thực tế của đất nước. Cần thực hành, tiết kiệm, chống lãng phí một cách thực chất, tập trung cải cách thủ tục hành chính và sửa đổi lề lối làm việc của từng cán bộ, đảng viên ngay trong Văn phòng Chính phủ.

 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì Hội nghị Kiểm tra Đảng bộ Văn phòng Chính phủ về kết quả triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Ảnh: ĐỨC TÁM - TTXVN.

Báo cáo kết quả thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” do Bí thư Đảng bộ Văn phòng Chính phủ, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Phúc trình bày nêu rõ: Cuộc vận động đã có tác động tích cực cả về nhận thức và hành động của tất cả đảng viên, cán bộ, công chức Văn phòng Chính phủ đối với việc triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ và nâng cao đạo đức, ý thức cán bộ công chức Văn phòng Chính phủ. Trong thời gian tới, Văn phòng Chính phủ xác định đẩy mạnh toàn diện, đưa nội dung Cuộc vận động đi vào chiều sâu theo hướng triển khai học tập đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào những trọng tâm trực tiếp gắn với hoạt động của Văn phòng Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, cải tiến các thủ tục để giảm bớt phiền hà. Tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, thông qua việc kiện toàn bộ máy cấp ủy và tăng cường kiểm tra, triển khai thực hiện các yêu cầu về xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị tư tưởng và tổ chức. Đảng bộ Văn phòng Chính phủ đưa nội dung Cuộc vận động vào nội dung chính trong các buổi sinh hoạt chi bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng để phòng ngừa và kịp thời phát hiện, xử lý sai phạm...

Trong năm 2008, trọng tâm của Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã được chuyển từ học tập, quán triệt sang làm theo cho phù hợp với tình hình của đất nước hiện nay. Đảng bộ Văn phòng Chính phủ - đơn vị được chọn làm điểm phải chủ động, tích cực đưa nội dung cuộc vận động đi vào chiều sâu; đồng thời tập trung thực hiện nội dung 2 chuyên đề “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô lãng phí, quan liêu’’ và tác phẩm “Sửa đổi lề lối làm việc” của Bác. Cần làm rõ chức trách, nhiệm vụ cụ thể của từng cán bộ, đảng viên, thông qua đó mỗi người tự phấn đấu, rèn luyện để hoàn thiện bản thân, thực hiện “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí...

BÍCH THỦY (TTXVN)

Chia sẻ bài viết