12/04/2008 - 11:02

Miễn tiền sử dụng đất cho dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

(TTXVN)- Chính phủ vừa ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 3-12-2004 về thu tiền sử dụng đất. Theo đó, Chính phủ quyết định miễn tiền sử dụng đất cho dự án đầu tư, được thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Theo Nghị định, trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuộc diện được hưởng cả miễn và giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật thì được miễn tiền sử dụng đất; trường hợp thuộc diện được giảm tiền sử dụng đất nhưng theo quy định có nhiều mức giảm khác nhau thì được hưởng mức giảm cao nhất. Các dự án thuộc lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư được thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì được miễn tiền sử dụng đất. Chính phủ quyết định giảm tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đầu tư ở mức 50% áp dụng cho dự án thuộc lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư được thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn. Mức giảm 30% áp dụng cho dự án thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư được thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn. Đối với dự án thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư không thuộc các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn thì được giảm 20% tiền sử dụng đất.

Các dự án đang hoạt động và đang được hưởng ưu đãi về miễn, giảm tiền sử dụng đất cao hơn quy định sửa đổi lần này thì tiếp tục được hưởng mức ưu đãi đó cho thời gian còn lại; trường hợp mức ưu đãi về miễn, giảm tiền sử dụng đất thấp hơn quy định nêu trên thì được hưởng theo quy định mới cho thời gian ưu đãi còn lại.

Chia sẻ bài viết