20/08/2008 - 08:09

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng:

Khen thưởng đúng mức nhằm động viên phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội

Đó là ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại phiên họp lần thứ 24 của Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương ngày 19-8, tại Hà Nội.

Đồng tình với ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương, Thủ tướng cho rằng công tác thi đua khen thưởng trong 6 tháng đầu năm 2008 đã bám sát mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, nhất là trong bối cảnh giá cả lạm phát tăng cao, gây khó khăn cho sản xuất và đời sống nhân dân thì công tác thi đua gắn liền với 8 nhóm giải pháp về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và duy trì tăng trưởng bền vững. Từ đó, tạo ủng hộ mọi tầng lớp nhân dân chung sức chung lòng đạt được kết quả bước đầu tích cực về kiềm chế lạm phát.

Thủ tướng giao Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương rà soát các quy định về khen thưởng theo hướng công tác thi đua khen thưởng phải thiết thực hơn, chặt chẽ hơn, kịp thời hơn nữa trong khen thưởng, động viên những tấm gương, điển hình tiên tiến xuất sắc.

Để chuẩn bị cho Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII dự kiến được tổ chức vào cuối năm 2010, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu kế hoạch chuẩn bị phải cụ thể, trong đó thể hiện được cách làm thiết thực, không phô trương, hình thức. Báo cáo tại Đại hội phải bảo đảm chất lượng, phải tổng kết, đánh giá sâu sắc phong trào thi đua yêu nước, chỉ rõ những ưu điểm, những tồn tại, nguyên nhân để từ đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong 5 năm tiếp theo sát thực hơn cũng như lựa chọn được những điển hình tiên tiến thực sự trên tất cả các lĩnh vực.

T.T (TTXVN)

Chia sẻ bài viết