02/07/2011 - 08:30

Hội thảo Định hướng hoàn thiện cơ cấu tổ chức Chính phủ khóa XIII, những vấn đề liên quan đến chính quyền địa phương

Ngày 1-7, tại TP Hồ Chí Minh, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Trần Văn Tuấn đã chủ trì hội thảo “Định hướng hoàn thiện cơ cấu tổ chức Chính phủ khóa XIII, những vấn đề liên quan đến chính quyền địa phương”, với sự tham dự của 15 Bộ, ngành Trung ương và 26 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trong định hướng hoàn thiện cơ cấu tổ chức Chính phủ khóa XIII, mục tiêu quan trọng là tiếp tục kiện toàn tổ chức và đổi mới phương thức hoạt động để Chính phủ thật sự là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất, quản lý thống nhất, thông suốt, hiệu lực hiệu quả; tổ chức tinh gọn, hợp lý; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Hiến pháp, pháp luật; bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao trách nhiệm người đứng đầu và từng thành viên Chính phủ; cụ thể hóa, thể chế hóa và tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã đề ra...

HÀ HUY HIỆP (TTXVN)

Chia sẻ bài viết