02/07/2022 - 07:05

Hậu Giang: Hơn 240 tỉ đồng thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

(CT) - UBND tỉnh Hậu Giang vừa ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. Tỉnh sẽ đầu tư hơn 240 tỉ đồng từ vốn đầu tư phát triển và vốn sự nghiệp để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo, cận nghèo và phát sinh nghèo; tạo điều kiện cho người nghèo, hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận thuận lợi các dịch vụ xã hội cơ bản... Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo trong toàn tỉnh bình quân từ 1%/năm, giảm tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số trên 2%/năm. Hỗ trợ xây dựng, nhân rộng 150 mô hình, dự án giảm nghèo; 100% người lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo có nhu cầu được hỗ trợ kết nối, tư vấn, định hướng nghề nghiệp, hỗ trợ tìm việc làm; 100% người thuộc hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ tham gia bảo hiểm y tế; 90% hộ nghèo, hộ cận nghèo sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh...

NGUYÊN ĐẠT (tổng hợp)

Chia sẻ bài viết