26/11/2023 - 20:03

Gia hạn giá trị sử dụng thẻ bảo hiểm y tế năm 2024

(CT) - Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP Cần Thơ vừa có Công văn 1465/BHXH-QLTST gởi các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn về gia hạn giá trị sử dụng thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2024. Theo đó, để thực hiện cấp mới hoặc gia hạn giá trị sử dụng thẻ BHYT cho người tham gia được liên tục từ ngày 1-1-2024 đúng quy định, BHXH thành phố thông báo đến các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp biết, phối hợp thực hiện như sau:

Danh sách tham gia BHYT cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của đơn vị đến ngày 31-12-2023 là hết hạn. Để kịp thời cho việc gia hạn thẻ BHYT năm 2024, đề nghị cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp hoàn thành việc trích nộp tiền đóng BHYT và lập danh sách gia hạn thẻ BHYT (bao gồm những người lao động tăng mới trong tháng 11-2023) có giá trị sử dụng tiếp từ ngày 1-1-2024 cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động gửi đến cơ quan BHXH trước ngày 30-11-2023.

Cơ quan BHXH căn cứ dữ liệu do đơn vị gửi đối chiếu với dữ liệu đang quản lý thực hiện gia hạn thẻ BHYT năm 2024 cho người lao động (không in lại thẻ); đồng thời in danh sách cấp thẻ chuyển đến đơn vị theo địa chỉ đơn vị đã cung cấp qua hệ thống bưu điện. Khi thẻ BHYT được gia hạn, người lao động vẫn tiếp tục sử dụng thẻ BHYT đã được cấp theo mã số trước đây.

Riêng đối với lao động tăng mới trong tháng 12-2023 sau khi đơn vị đã gửi danh sách gia hạn thẻ BHYT cho cơ quan BHXH, cơ quan BHXH sẽ in thẻ BHYT tháng 12-2023 và đồng thời gia hạn giá trị sử dụng thẻ BHYT năm 2024 cho người lao động.

Các đơn vị quản lý nhóm được ngân sách nhà nước đóng và hỗ trợ đóng theo quy định, lập danh sách gia hạn thẻ BHYT năm 2024 gửi cơ quan BHXH trước ngày 10-12-2023. Đồng thời, thực hiện chuyển kinh phí và phối hợp với cơ quan BHXH lập hồ sơ gửi cơ quan tài chính để chuyển kinh phí năm 2023 vào quỹ BHYT theo quy định trước ngày 15-12-2023.

Về nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu, nếu có yêu cầu thay đổi thì được đăng ký thay đổi nơi khám bệnh, chữa bệnh ban đầu vào đầu mỗi quý theo hướng dẫn tại Công văn 8249/SYT-NVY ngày 17-11-2022 của Sở Y tế TP Cần Thơ về việc hướng dẫn thực hiện công tác khám, chữa và chuyển tuyến trong trong khám, chữa bệnh BHYT cho đến khi có văn bản hướng dẫn mới…

C.H

Chia sẻ bài viết