21/09/2012 - 21:52

FAO hỗ trợ Việt Nam kỹ thuật điều phối công tác xây dựng nông thôn mới

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, Tổ chức Nông Lương Liên Hiệp Quốc (FAO) sẽ giúp Việt Nam thực hiện dự án Hỗ trợ kỹ thuật công tác điều phối và thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn 2012 – 2013.

Dự án này thực hiện tại Hà Nội, do Cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển nông thôn phối hợp với Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển nông nghiệp nông thôn chủ trì thực hiện toàn bộ các hoạt động của dự án. Tổng vốn đầu tư cho dự án là 433.000 USD, trong đó vốn ODA là 397.000 USD, còn lại là vốn đối ứng.

Mục tiêu của dự án nhằm nâng cao năng lực và trình độ của đội ngũ cán bộ thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới; đồng thời tăng cường năng lực quản lý, lập kế hoạch và tổ chức thực hiện cho cán bộ ở các cấp và người dân nông thôn các địa phương ở Hà Nội. Dự án hướng tới đảm bảo tính bền vững, cũng như giảm khoảng cách chênh lệch giữa đô thị và nông thôn.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các chuyên gia của FAO sẽ cung cấp thông tin và tăng cường năng lực của cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới thông qua các khóa đào tạo, học tập từ xa và hệ thống công nghệ thông tin hiện đại. Các khóa học từ xa liên quan tới việc tổ chức quản lý, lập kế hoạch chiến lược, quản lý tài chính, đối tác công – tư, thị trường...

Một trong những việc quan trọng mà dự án hướng tới là xây dựng và thực hiện khung theo dõi và đánh giá (M&E) dựa vào kết quả cho Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới. Các phân tích sẽ dựa trên kết quả của hệ thống M&E thu thập thông tin từ 19 tiêu chí của Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới.

HOÀNG TÙNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết