09/11/2018 - 08:27

Đề xuất giải pháp cải thiện hạ tầng giao thông 4 xã đảo, huyện Duyên Hải (Trà Vinh)

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa có ý kiến chỉ đạovề việc phê duyệt Đề án đánh giá và đề xuất giải pháp cải thiện hạ tầng giao thông trong khu vực 4 xã đảo, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh Trà Vinh chủ trì, phối hợp với các Bộ: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan có liên quan tổ chức xây dựng Đề án đánh giá và đề xuất giải pháp cải thiện hạ tầng giao thông trong khu vực 4 xã đảo, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 3299/VPCP-CN ngày 10/4/20118.

Trên cơ sở đó, Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan có liên quan tổ chức thẩm định Đề án nêu trên; Báo cáo thẩm định gửi UBND tỉnh Trà Vinh để nghiên cứu, tiếp thu, hoàn chỉnh Đề án, trình Thủ tướng Chính phủ.

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Chia sẻ bài viết