15/12/2015 - 21:23

Nhịp cầu dân cử

Đề nghị xem xét lại quy định về mức hưởng lương hưu

Cử tri thành phố kiến nghị xem xét lại quy định về mức hưởng lương hưu giữa lao động ở khu vực nhà nước và khu vực tư nhân được quy định tại Điều 62 của Luật bảo hiểm xã hội. Nội dung trả lời của Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội như sau:

Hiện nay, mức tiền lương của khu vực công được tính trên cơ sở tiền lương cơ sở, khu vực tư được tính trên mức tiền lương tối thiểu. Về cơ bản, mức tiền lương khu vực tư đang vận hành theo nền kinh tế thị trường và tiến dần tới việc tiền lương tối thiểu đảm bảo nhu cầu sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ theo quy định của Bộ luật lao động, Luật doanh nghiệp (hiện nay, tiền lương tối thiểu khu vực tư được chia thành 4 vùng; trong đó, vùng IV là 2.150.000 đồng/tháng; vùng I là 3.100.000 đồng/tháng). Tiền lương khu vực công còn đang thấp hơn mức sống tối thiểu, đang được điều chỉnh dần trong quá trình cải cách chính sách tiền lương. Hiện nay, mức lương cơ sở áp dụng cho khu vực công là 1.150.000 đồng/tháng. Như vậy, mức lương cơ sở mới bằng 37,1% mức lương tối thiểu vùng I (vùng cao nhất); bằng 53,49% mức lương tối thiểu vùng IV (vùng thấp nhất) và bằng 44,23% mức lương tối thiểu vùng bình quân của khu vực doanh nghiệp. Chính phủ cần phải nghiên cứu đề xuất, điều chỉnh mức tiền lương cơ sở và mức tiền lương tối thiểu vùng đáp ứng nhu cầu sống tối thiểu của người lao động trong khu vực công và khu vực tư.

Do vậy, để đảm bảo mục tiêu bình đẳng về công thức tính lương hưu của người lao động ở khu vực công, khu vực tư thì phải có lộ trình thực hiện để giảm thiểu các tác động tiêu cực đến cuộc sống của hàng triệu người lao động khu vực công và đồng bộ với quá trình cải cách chính sách tiền lương. Nội dung này đã được quy định tại Điều 62, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014. Bên cạnh đó, để đảm bảo quyền lợi cho người lao động khu vực tư tham gia bảo hiểm xã hội, tại Khoản 4, Điều 5 luật này đã quy định quỹ bảo hiểm xã hội được sử dụng đúng mục đích và được hạch toán độc lập theo các quỹ thành phần, các nhóm đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định và chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định.

Chia sẻ bài viết