07/12/2015 - 21:43

Nhịp cầu dân cử

Đề nghị xây dựng và phát triển thị trường điện

Cử tri thành phố đề nghị Bộ Công thương sớm xây dựng và phát triển thị trường điện cạnh tranh. Nội dung trả lời của Bộ Công thương như sau:

Hình thành và phát triển thị trường điện cạnh tranh là chiến lược phát triển dài hạn của ngành điện Việt Nam đã được quy định trong Luật Điện lực và được cụ thể hóa trong Quyết định số 63/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về lộ trình, các điều kiện và cơ cấu ngành điện để hình thành và phát triển các cấp độ thị trường điện lực tại Việt Nam. Theo đó, lộ trình hình thành và phát triển các cấp độ thị trường điện lực tại Việt Nam sẽ được thực hiện cụ thể, như sau:

- Thị trường phát triển cạnh tranh (cấp độ 1): tiếp tục thị trường phát triển cạnh tranh: từ năm 2012;

- Thị trường buôn bán điện cạnh tranh (cấp độ 2): từ năm 2015-2021;

- Thị trường bán lẻ điện cạnh tranh (cấp độ 3): từ năm 2021.

Thực hiện thị trường phát điện cạnh tranh là bước đầu tiên trong lộ trình phát triển thị trường điện tại Việt Nam, hướng đến mục tiêu đưa cạnh tranh vào khâu phát điện, tạo động lực cho các nhà máy điện nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đảm bảo sự minh bạch, công bằng trong hoạt động vận hành,…

Ngày 1-7-2012, thị trường phát điện cạnh tranh đã được vận hành chính thức. Sau 3 năm vận hành, thị trường phát điện cạnh tranh đã đạt được các kết quả tích cực như: tạo ra các tín hiệu tốt để thu hút đầu tư mới trong lĩnh vực phát triển nguồn điện; tăng tính minh bạch, công bằng trong việc huy động các nguồn lực điện thông qua bản chào giá của nhà máy; giá điện được hình thành khách quan theo quy luật cung cầu; tăng tính cạnh tranh giữa các đơn vị phát điện trong thị trường; thúc đẩy các nhà máy chủ động nâng cao hiệu quả cạnh tranh và tiết kiệm chi phí phát điện;…

Ngày 10-8-2015, Bộ trưởng Bộ Công thương đã ban hành Quyết định số 8266/QĐ-BCT phê duyệt thiết kế chi tiết thị trường bán buôn điện cạnh tranh. Theo kế hoạch dự kiến trong Quyết định số 8266/QĐ-BCT, thị trường bán buôn điện cạnh tranh sẽ được hình thành theo 3 giai đoạn: (1) thí điểm mô phỏng trên giấy trong năm 2016; (2) vận hành thí điểm năm 2017-2018; (3) vận hành chính thức từ năm 2019.

Hiện nay, Bộ Công thương đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc khẩn trương triển khai các công tác chuẩn bị về hệ thống văn bản pháp lý, cơ sở hạ tầng, nhân lực,… để đưa thị trường bán buôn điện cạnh tranh vào vận hành theo đúng tiến độ.

Chia sẻ bài viết