08/02/2015 - 09:24

Nhịp cầu dân cử

Đề nghị thường xuyên tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Cử tri quận Cái Răng kiến nghị thành phố thường xuyên quan tâm công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong nhân dân và học sinh, sinh viên để hạn chế các tệ nạn xã hội, tránh vi phạm pháp luật vì thiếu hiểu biết pháp luật. Nội dung trả lời của Sở Tư pháp thành phố, như sau:

Sở Tư pháp thực hiện tốt vai trò cơ quan Thường trực Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố thường xuyên tham mưu UBND thành phố ban hành các Kế hoạch triển khai các văn bản luật mới được ban hành, kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hàng năm; trong đó, tập trung những lĩnh vực pháp luật có liên quan trực tiếp đến đời sống người dân.

- Đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhân dân:

Thông qua Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp, đã tổ chức nhiều hình thức như: tuyên truyền miệng (hội nghị, sinh hoạt câu lạc bộ pháp luật, họp dân,…), trợ giúp pháp lý lưu động, hòa giải cơ sở, khai thác tủ sách pháp luật, quán cà phê pháp luật, tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng, phát hành các tài liệu tuyên truyền, tổ chức hội thi tìm hiểu pháp luật phát động đến mọi tầng lớp nhân dân, hội diễn tuyên truyền pháp luật trong cộng đồng dân cư…

Năm 2014, Sở Tư pháp đã biên soạn, cung cấp 32.000 tờ gấp tuyên truyền Hiến pháp, Luật Đất đai, Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Hòa giải ở cơ sở, Luật Phòng, chống thiên tai, tờ gấp tuyên truyền pháp luật về biển; tuyên truyền về cải cách thủ tục hành chính...; 21.000 sổ tay tuyên truyền các thủ tục cải cách hành chính đến Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật quận, huyện để tiếp tục nhân rộng, phát hành ra dân. Hàng năm, Sở Tư pháp tham mưu UBND thành phố tổ chức thi trắc nghiệm tìm hiểu pháp luật, phát động đến các địa bàn dân cư và các cơ sở giáo dục, đào tạo tham gia; phối hợp Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức thành viên Mặt trận tập huấn kiến thức pháp luật đều khắp cán bộ hội viên ở cơ sở, phục vụ công tác vận động quần chúng chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư.

- Về việc phổ biến, giáo dục pháp luật cho đối tượng học sinh, sinh viên: Hàng năm, Sở Tư pháp phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện việc ký kết kế hoạch liên tịch về phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường; thực hiện Đề án "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn 2011- 2015". Thời gian qua, công tác này được tăng cường thực hiện đối với học sinh các cấp học, đối tượng thanh thiếu niên trong nhà trường.

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho đối tượng học sinh, sinh viên được thực hiện bằng nhiều hình thức như: tổ chức mô hình "Ngày pháp luật" với chủ đề "Giáo dục ý thức công dân", "Khi tôi 18" tại các điểm trường Đại học, Cao đẳng, các Trường PTTH; xây dựng tài liệu, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đối tượng học sinh, sinh viên; thông qua các cuộc thi tìm hiểu pháp luật; thành lập Câu lạc bộ pháp luật trong nhà trường. Đồng thời, qua các phương tiện thông tin đại chúng; thành lập tủ sách và góc sách pháp luật đặt tại các cơ sở giáo dục công lập và ngoài công lập, thư viện trường; tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong trường học kết hợp phát động phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc trên các lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội, ma túy, bảo vệ môi trường, trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, trật tự đô thị… tại các trường học và địa bàn dân cư…

Chia sẻ bài viết