20/05/2017 - 16:11

Nhịp cầu dân cử

Đề nghị thành lập Hội Cựu sĩ quan, chiến sĩ Công an

Cử tri thành phố kiến nghị các bộ, ngành nghiên cứu, tham mưu Chính phủ cho phép thành lập Hội Cựu sĩ quan, chiến sĩ Công an Nhân dân Việt Nam tương tự như Hội Cựu chiến binh nhằm đáp ứng nguyện vọng của những cán bộ, chiến sĩ Công an đã nghỉ hưu. Nội dung trả lời của Bộ Nội vụ như sau:

Hội Cựu chiến binh Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội được quy định tại Khoản 2, Điều 9, Hiến pháp năm 2013; Kết luận số 102 –KL/TW ngày 22-9-2014 của Bộ Chính trị về hội quần chúng đã ghi: "Về nguyên tắc, trước mắt giữ nguyên các hội được xác định là tổ chức chính trị - xã hội; tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp; không đặt vấn đề công nhận mới tổ chức chính trị - xã hội; tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp…".

Do đó, việc đề nghị thành lập Hội Cựu sĩ quan, chiến sĩ Công an Nhân dân tương tự như Hội Cựu chiến binh Việt Nam (là tổ chức chính trị - xã hội) chưa phù hợp với quy định và chủ trương nêu trên.

Chia sẻ bài viết