04/08/2017 - 22:34

Đề nghị tăng mức đầu tư cho quận Bình Thủy

Cử tri quận Bình Thủy đề nghị tăng mức đầu tư cho quận Bình Thủy để phát triển tương xứng với vị trí là một trong những quận trung tâm của thành phố. Nội dung báo cáo trả lời của UBND thành phố như sau:

Vấn đề này UBND thành phố thông tin đến cử tri như sau: Cuối năm 2016, HĐND thành phố đã ban hành Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 9-12-2016 về kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020. Theo đó, trên địa bàn quận Bình Thủy có nhiều công trình thuộc đối tượng đầu tư từ ngân sách Nhà nước trong giai đoạn 2016-2020.

Ngoài phần vốn thành phố giao cho quận Bình Thủy theo tiêu chí định mức là 498,6 tỉ đồng và 21 công trình, với tổng vốn đầu tư 1.153 tỉ đồng bằng nguồn vốn của Trung ương và thành phố, thành phố bổ sung có mục tiêu và giao UBND quận làm chủ đầu tư 11 công trình, tổng vốn đầu tư 297 tỉ đồng; khởi công mới 6 công trình trên địa bàn quận do các sở, ngành thành phố làm chủ đầu tư, tổng vốn đầu tư 554 tỉ đồng; đăng ký Trung ương hỗ trợ đầu tư mới 4 công trình (3 công trình giao thông, 1 công trình thủy lợi), tổng vốn đầu tư 302 tỉ đồng.

Chia sẻ bài viết