05/04/2016 - 21:25

Đề nghị tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh

Thông qua các đại biểu Quốc hội, cử tri huyện Vĩnh Thạnh kiến nghị UBND huyện chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, các ban, ngành có liên quan tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh trên địa bàn. Nội dung trả lời của UBND huyện Vĩnh Thạnh như sau:

Trong nhiều năm qua, UBND huyện Vĩnh Thạnh đã chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể huyện luôn quan tâm đến công tác triển khai thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, như: Tổ chức cho học sinh thực hiện tốt 5 Điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng; triển khai Kế hoạch thực hiện công tác học sinh, giáo dục ngoại khóa trong năm học. Trong đó, có nhiệm vụ trọng tâm là công tác giáo dục tư tưởng, văn hóa và quản lý học sinh; triển khai và thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24-3-2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030; Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28-8-2015 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án "Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020"; Chỉ thị số 1537/CT-BGDĐT ngày 5-5-2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về "Tăng cường và nâng cao hiệu quả một số hoạt động giáo dục cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục, đào tạo; Chỉ thị số 71/2008/CT-BGDĐT ngày 23-12-2008 về tăng cường sự phối hợp nhà trường, gia đình và xã hội trong công tác giáo dục trẻ em, học sinh, sinh viên; Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT/BCA-BGDĐT ngày 28-8-2015 của Bộ Công an và Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội và đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật khác trong ngành giáo dục…

Hàng năm, Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Huyện đoàn xây dựng Chương trình công tác Đoàn, Đội và phong trào thanh thiếu nhi. Trong đó, chú trọng công tác tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống thông qua chương trình "Tự hào truyền thống - Tiếp bước cha anh" với mục đích đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng, lịch sử dân tộc, giáo dục đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật, định hướng giá trị, hình thành nhân cách cho thanh thiếu nhi thông qua các phong trào, các cuộc vận động của Đoàn, Đội; tạo môi trường thuận lợi cho thiếu nhi có tâm hồn trong sáng, nuôi dưỡng ước mơ và khát vọng vươn lên trong cuộc sống. Kết quả hạnh kiểm qua các năm học, tỷ lệ học sinh các cấp học đạt hạnh kiểm khá tốt đều trên 90%.

Trong thời gian tới, UBND huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện cùng các ban ngành liên quan tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, thường xuyên đổi mới các hình thức, nội dung tuyên truyền, giáo dục học sinh. Đồng thời tăng cường công tác quản lý và giáo dục đạo đức học sinh; tạo điều kiện cho học sinh được phát triển toàn diện, hài hòa về tinh thần và thể chất; tổ chức các hoạt động ngoại khóa vui tươi, bổ ích, thiết thực cho học sinh tham gia, nhằm giúp các em học sinh tiếp thu nhẹ nhàng, trải nghiệm thực tiễn để rèn luyện và phát triển nhân cách, đạo đức, lối sống.

Chia sẻ bài viết