30/09/2016 - 21:48

Nhịp cầu dân cử

Đề nghị di dời trụ điện

Cử tri quận Thốt Nốt kiến nghị thành phố có kế hoạch di dời 7 trụ điện trung thế trên tuyến đường Bích Vàm - Cái Ngãi (khu vực Quy Thạnh 2, phường Trung Kiên) để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông. Cử tri cũng kiến nghị thành phố đầu tư, nâng cấp các trụ điện cao thế kéo điện qua Cù lao Tân Lộc. Nội dung trả lời của Sở Công Thương thành phố như sau:

- Về việc di dời 7 trụ điện trung thế trên tuyến đường Bích Vàm - Cái Ngãi (khu vực Quy Thạnh 2, phường Trung Kiên):

Tuyến đường này thuộc đường nông thôn mới (được đầu tư bằng hình thức xã hội hóa). Toàn tuyến có chiều dài khoảng 700 mét. Hiện nay, tuyến đường đã xây dựng mới được 300 mét, còn lại khoảng 400 mét; trong đó, có 7 trụ điện trung thế ảnh hưởng nếu mở rộng đường. UBND phường Trung Kiên đã có tiến hành khảo sát cùng Điện lực Thốt Nốt về vị trí di dời để lên dự toán chi phí di dời nếu thực hiện xây dựng mở rộng đường. UBND phường Trung Kiên sẽ xem xét về nguồn kinh phí di dời.

- Về việc nâng cấp các trụ điện cao thế kéo điện qua Cù lao Tân Lộc:

Tuyến điện này có 2 trụ trung thế vượt sông. Điện lực Thốt Nốt đã có khảo sát để lập dự toán chuyển sang đi ngầm. Dự kiến, trong năm 2017 sẽ tiến hành xây dựng bằng phương pháp đi ngầm vượt sông.

Chia sẻ bài viết