05/11/2016 - 10:48

Nhịp cầu dân cử

Đề nghị cho biết kế hoạch tinh giảm biên chế

Cử tri đề nghị cho biết thành phố đã có kế hoạch, chỉ đạo triển khai thực hiện chủ trương của Chính phủ về tinh giản biên chế ra sao? Nội dung trả lời của Sở Nội vụ thành phố như sau:

Để thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20-11-2014 của Chính phủ về Chính sách tinh giản biên chế đạt hiệu quả tích cực, Sở Nội vụ đã tham mưu UBND thành phố thực hiện một số nội dung sau:

- Về kế hoạch thực hiện: Để nâng cao trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong thực hiện chính sách tinh giản, Sở Nội vụ đã tham mưu Chủ tịch UBND thành phố ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 26 - 5 - 2015 về việc triển khai thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP; đồng thời, tham mưu UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 62/KH-UBND ngày 26 - 5 - 2015 và Kế hoạch 95/KH-UBND ngày 11-8-2016 về tổ chức thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP về tinh giản biên chế giai đoạn 2015 - 2021.

Ngoài ra, để kết hợp công tác tinh giản biên chế với tinh gọn đầu mối quản lý, UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 12-1-2016 về việc rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp đến năm 2021.

-Về tổ chức triển khai: Để quán triệt việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế cho các cơ quan, đơn vị và được sự thống nhất của Chủ tịch UBND thành phố, ngày 12-6-2015 và ngày 9-7-2015 Sở Nội vụ đã phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy, Sở Tài chính và Bảo hiểm xã hội thành phố tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC đến các cơ quan, ban ngành, địa phương của thành phố. Ngoài ra, Sở Nội vụ còn hỗ trợ các cơ quan, đơn vị triển khai Nghị định 108/2014/NĐ-CP đến công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị.

-Kết quả thực hiện tinh giản biên chế: Qua hơn một năm thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 - 11 - 2014 của Chính phủ về Chính sách tinh giản biên chế, thành phố đã thực hiện tinh giản 57 trường hợp, cụ thể: Nghỉ hưu trước tuổi: 46 trường hợp; thôi việc ngay: 11 trường hợp.

Để đánh giá việc tổ chức triển khai thực hiện chính sách tinh giản biên chế, Sở Nội vụ đã tham mưu và được ý kiến thống nhất của Chủ tịch UBND thành phố về thời gian tổ chức sơ kết hơn một năm thực hiện Nghị định 108/2014/NĐ-CP.

Chia sẻ bài viết