07/06/2023 - 19:19

Đề nghị cắt giảm, điều chuyển vốn nước ngoài, nguồn ngân sách Trung ương của dự án Bệnh viện Ung bướu TP Cần Thơ

(CT) - UBND TP Cần Thơ vừa có Công văn số 1933/UBND/XDĐT, ngày 2-6-2023 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, về việc đề nghị cắt giảm kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 nguồn ngân sách Trung ương (vốn nước ngoài).

Theo UBND TP Cần Thơ, căn cứ tình hình phân bổ vốn đầu tư công năm 2023 đối với nguồn vốn ngân sách Trung ương, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023, TP Cần Thơ được Thủ tướng Chính phủ giao 7.875,185 tỉ đồng tại Quyết định số 1513/QĐ-TTg ngày 3-12-2022. Trong đó, vốn ngân sách Trung ương 2.730,25 tỉ đồng (gồm vốn trong nước 1.965,7 tỉ đồng, vốn nước ngoài được 764,55 tỉ đồng). Đến nay, TP Cần Thơ đã giao chi tiết hơn 2.212,6 tỉ đồng vốn ngân sách Trung ương, còn lại 517,635 tỉ đồng chưa giao chi tiết. Đối với nguồn vốn trong nước chưa giao chi tiết, có 158 tỉ đồng thành phố dự kiến bố trí cho dự án  nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Cần Thơ (105 tỉ đồng, dự án chưa được cấp thẩm quyền phê duyệt); dự án nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị 9 trung tâm y tế tuyến huyện trên địa bàn thành phố (53 tỉ đồng, dự án chưa được cấp thẩm quyền phê duyệt). Đối với vốn nước ngoài chưa giao chi tiết là 359,635 tỉ đồng, dự kiến bố trí cho dự án Bệnh viện Ung bướu TP Cần Thơ (quy mô 500 giường). Tuy nhiên thời gian hiệu lực của hiệp định vay vốn đã hết, thủ tục gia hạn chưa thể hoàn thành và không thể giải ngân vốn ODA dự kiến bố trí cho dự án trong năm 2023. Do đó, UBND TP Cần Thơ đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, trình cấp thẩm quyền điều chuyển 359,635 tỉ đồng kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2023 (vốn nước ngoài) sang bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương khác có nhu cầu.

MINH HUYỀN

Chia sẻ bài viết