13/02/2018 - 16:54

Đẩy mạnh tái cơ cấu lại nền kinh tế đồng bộ, toàn diện, tạo nền tảng cho tăng trưởng chất lượng, hiệu quả 

VÕ THÀNH THỐNG
Chủ tịch UBND TP Cần Thơ

Năm 2017, lần đầu tiên sau nhiều năm TP Cần Thơ thực hiện đạt và vượt tổng số 13 chỉ tiêu kế hoạch (KH) phát triển kinh tế - xã hội. Những con số này hết sức ấn tượng, đây sẽ là động lực, là bản lề quan trọng để thành phố tiếp tục vượt chỉ tiêu Kế hoạch trong năm mới - năm 2018. Năm giữa nhiệm kỳ Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh thực hiện và góp phần hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIII và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, 2016 - 2020.

Năm của nỗ lực và thắng lợi

Những kết quả ấn tượng, phấn khởi đầu năm mới 2018 chính là có đến 8/13 chỉ tiêu chủ yếu thành phố đã thực hiện vượt KH đề ra trong năm 2017. Theo đó, lĩnh vực kinh tế có các chỉ tiêu: tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) vượt 0,03% KH; tổng vốn đầu tư trên địa bàn vượt 1,6%, tỷ lệ vốn đầu tư phát triển/GRDP đạt 60,1% (KH 59,7%); tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn vượt 32,5% dự toán HĐND thành phố giao. Lĩnh vực xã hội và môi trường có các chỉ tiêu, như: tỷ lệ học sinh đi học đúng độ tuổi; giảm tỷ lệ hộ nghèo, vượt 0,26%; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế; công nhận thêm 7 xã đạt tiêu chí nông thôn mới, vượt 16,6%KH và tỷ lệ dân số được cung cấp nước sạch, vượt 2% KH.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ  Võ Thành Thống cùng đoàn của TP Cần Thơ trong chuyến công tác xúc tiến đầu tư tại Nhật Bản năm 2017. Ảnh: ctv

Thành quả của phát triển kinh tế - xã hội có được nhờ vào nỗ lực của cả hệ thống chính trị để tập trung tháo gỡ các vướng mắc về cơ chế, chính sách; kịp thời xử lý những rào cản, kiến nghị, tạo thuận lợi tối đa, tiết giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp; thúc đẩy thực hiện và giải ngân các nguồn vốn đầu tư công. Việc triển khai kịp thời, đồng bộ các chính sách hỗ trợ phát triển của Chính phủ cùng với sự nỗ lực vượt khó, năng động của các doanh nghiệp, đã thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố tích cực, sôi nổi, đặc biệt là có bước đi chuyển biến vững vàng hơn.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin, cơ chế một cửa, một cửa liên thông được thành phố tăng cường, nâng tầm hoạt động quản lý nhà nước, đảm bảo tính công khai, minh bạch. Công tác tư pháp; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí có chuyển biến tích cực. Quân sự, quốc phòng của thành phố tiếp tục được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Thông tin truyền thông đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của thành phố. Đặc biệt, thành phố phối hợp tổ chức thành công, an toàn tuyệt đối các hội nghị cấp quốc gia và quốc tế. Có thể kể là Hội nghị cấp Bộ trưởng APEC năm 2017 - Tuần lễ An ninh Lương thực tại TP Cần Thơ; hay Hội nghị phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng biến đổi khí hậu. Góp phần nâng tầm vị thế của thành phố, từng bước khẳng định: Cần Thơ là trung tâm kinh tế động lực thúc đẩy vùng ĐBSCL cùng phát triển.

Năm 2017 - năm của nỗ lực, cũng là thành quả nhiều năm liền TP Cần Thơ kiên định trong việc đổi mới cách nghiên cứu, xây dựng các Chương trình hành động, Kế hoạch và Đề án cụ thể, có tính khả thi, có bước đi và lộ trình phù hợp. Các ngành, các cấp tổ chức thực hiện với quyết tâm cao, sáng tạo, đảm bảo thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ mà chương trình hành động, kế hoạch và đề án đã đề ra. Quan tâm đẩy mạnh công tác phân tích, dự báo tình hình thị trường, để có biện pháp đối phó, thích ứng; thực hiện đồng bộ công tác thông tin, tuyên truyền để doanh nghiệp và nhân dân đồng thuận trong nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Trong quá trình phát triển kinh tế, thành phố có bước đi, quyết sách hài hòa các lợi ích giữa các thành phần kinh tế, nhà nước - doanh nghiệp - nhân dân; giải quyết kịp thời những mâu thuẫn nảy sinh trong quá trình đô thị hóa, an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Đồng thời, kết hợp tốt giữa phát triển kinh tế với xây dựng quốc phòng - an ninh vững mạnh và toàn diện.

Năm mới của tăng trưởng, hiệu quả

Tiễn năm cũ với những thắng lợi mới, TP Cần Thơ đặt mục tiêu cho năm mới 2018 là: Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế đồng bộ, toàn diện, nhất là các ngành và lĩnh vực trọng tâm, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn với chú trọng cải thiện nền tảng cho tăng trưởng chất lượng, hiệu quả và sáng tạo, nâng cao năng suất lao động và tăng cường năng lực cạnh tranh của sản phẩm, doanh nghiệp và nền kinh tế. Thành phố tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh bảo đảm thuận lợi, bình đẳng, hỗ trợ khởi nghiệp doanh nghiệp. Phát triển khoa học công nghệ, giáo dục - đào tạo, đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Phát triển văn hóa, thực hiện dân chủ và công bằng xã hội; bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội. Chủ động ứng phó, phòng, chống thiên tai và thích nghi hiệu quả với biến đổi khí hậu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh cải cách hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy của từng cơ quan, đơn vị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ thành phố ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới. Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, tư pháp; đối ngoại, đưa quan hệ với các đối tác đi vào chiều sâu, tích cực hội nhập quốc tế. Củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, giảm thiểu tai nạn giao thông, sự cố cháy nổ xảy ra trên địa bàn.

Có thể thấy nhiệm vụ thành phố đặt ra trong năm 2018 là hết sức nặng nề, đòi hỏi tinh thần nỗ lực, quyết liệt của cả hệ thống chính trị với các giải pháp căn cơ, hiệu quả. TP Cần Thơ chọn Chủ đề cho năm mới là: “Kiện toàn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị thành phố tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân”. Những nhiệm vụ, giải pháp đặt ra cho thành phố trong thời gian tới chính là: Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Thành phố chú trọng rà soát, sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ và củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy của cơ quan, đơn vị tinh gọn, phù hợp, có tính ổn định, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gắn với tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức theo Đề án vị trí việc làm. Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch; sắp xếp, bố trí, đào tạo, luân chuyển cán bộ theo chức danh quy hoạch. Thực hiện thí điểm việc thi tuyển chức danh lãnh đạo cấp sở, ban, ngành thành phố và cấp phòng, xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh thực hiện cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh xã hội hóa, phát triển thị trường dịch vụ công.

Thành phố tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội trên cơ sở khai thác tiềm năng, lợi thế sẵn có của địa phương; kết hợp khai thác nội lực với thu hút và sử dụng có hiệu quả nguồn lực bên ngoài, nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm nông nghiệp; gắn phát triển nông nghiệp với phát triển công nghiệp và các ngành dịch vụ; tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế; xử lý hiệu quả vấn đề vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn giao thông… nâng cao nhận thức, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Kinh tế - xã hội TP Cần Thơ năm 2018 đã định hình với nhiều điểm sáng. Vấn đề quan trọng tiếp sau là đưa nhanh những quyết sách vào cuộc sống, bằng nỗ lực nội tại, thành phố sẽ quyết liệt triển khai thực hiện các giải pháp có hiệu quả để đạt mục tiêu, tiếp đà bứt phá, đáp ứng kỳ vọng của nhân dân.

 

Chia sẻ bài viết