15/10/2014 - 21:10

Đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Kể từ ngày 1-11-2014, tổ chức làm Đại lý thu cho người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện, người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) tự đóng và người tham gia BHYT được ngân sách Nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng sẽ hoạt động theo quy định tại Quyết định số 999/QĐ-BHXH của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.

Đại lý thu là tổ chức được cơ quan BHXH ký Hợp đồng Đại lý BHXH, BHYT, gồm: UBND xã, phường, thị trấn; đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội và tổ chức kinh tế.

Điều kiện làm Đại lý thu đối với UBND xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức chính trị - xã hội là: có tư cách pháp nhân đầy đủ; có nhân lực là người đang thường trú trên địa bàn xã; nhân viên do đơn vị quản lý, sử dụng đảm bảo các điều kiện theo quy định; cam kết bồi thường khi để xảy ra thất thoát tiền thu BHXH, BHYT hoặc gây thiệt hại cho cơ quan BHXH và người tham gia BHXH,BHYT; có phương án tổ chức Đại lý thu.

Đối với tổ chức kinh tế còn có thêm điều kiện: có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, trong đó có ngành nghề kinh doanh phù hợp với dịch vụ thu hộ - chi hộ hoặc đại lý thu - chi; có chứng thư bảo lãnh thực hiện hợp đồng Đại lý thu của tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam kết bảo lãnh.

Quyết định cũng quy định về điều kiện làm nhân viên Đại lý thu: là công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam từ đủ 18 tuổi đến 65 tuổi đối với nam, đến 60 tuổi đối với nữ và đang tham gia BHYT hoặc BHXH; có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, hiểu biết chính sách, pháp luật BHXH, BHYT; không vi phạm pháp luật; có đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ của nhân viên Đại lý thu; có trình độ văn hóa từ Trung học cơ sở trở lên.

Về nguyên tắc, Đại lý thu chỉ được phép hoạt động sau khi ký Hợp đồng Đại lý thu; có điểm thu ổn định, thuận tiện và phải treo biển hiệu theo quy định (trừ Đại lý thu trường học). Đối với nhân viên Đại lý thu phải qua lớp bồi dưỡng; đeo Thẻ nhân viên Đại lý thu khi thực hiện nhiệm vụ (trừ nhân viên Đại lý thu trường học); hoạt động đúng phạm vi được ghi trong hợp đồng Đại lý thu và trên Thẻ nhân viên Đại lý thu.

Trách nhiệm của Đại lý thu: chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan BHXH trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, phản ánh kịp thời bằng văn bản cho cơ quan BHXH những ý kiến, kiến nghị của người tham gia BHXH, BHYT; thực hiện công tác phổ biến, tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT để vận động các đối tượng tham gia; thông tin, phổ biến kịp thời những thay đổi về chế độ, chính sách BHXH, BHYT đến người tham gia; bồi thường toàn bộ số tiền để thất thoát hoặc gây thiệt hại cho cơ quan BHXH, người tham gia BHXH, BHYT trong bất kỳ trường hợp nào, do nguyên nhân khách quan hay chủ quan.

PHƯƠNG DUNG (thực hiện)

Chia sẻ bài viết