16/02/2008 - 08:35

Công bố công khai kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên các phương tiện thông tin đại chúng

(TTXVN)- Ngày 14-2-2008, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký ban hành Nghị định số 20/2008/NĐ-CP về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh, đời sống nhân dân.

Theo Nghị định, thông qua các hình thức văn bản, điện thoại, phiếu lấy ý kiến, các cá nhân, tổ chức có thể phản ánh, kiến nghị đến cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền những vướng mắc cụ thể trong việc thực hiện quy định hành chính do hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của cán bộ, công chức; sự không phù hợp của quy định hành chính với thực tế; sự không đồng bộ, không thống nhất của các quy định hành chính; quy định hành chính không hợp pháp; sáng kiến ban hành mới quy định hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh, đời sống nhân dân...

Cơ quan tiếp nhận phản ánh, kiến nghị có trách nhiệm bố trí cán bộ, công chức hoặc bộ phận thực hiện tiếp nhận phản ánh, kiến nghị; lắp đặt số điện thoại chuyên dùng, kết nối mạng máy tính điện tử và thiết lập địa chỉ website, email và công bố công khai địa chỉ cơ quan, địa chỉ thư tín, số điện thoại chuyên dùng, địa chỉ website, email.

Các kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính sẽ được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, website của cơ quan tiếp nhận phản ánh, kiến nghị và các hình thức khác.

Nghị định áp dụng cho cơ quan hành chính nhà nước, người có thẩm quyền tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính; cá nhân, tổ chức có phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính; có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Quyết định số 22/2006/QĐ-TTg ngày 24-1-2006 hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

Chia sẻ bài viết