17/07/2008 - 07:53

Thủ tướng Chính phủ chỉ thị:

Chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện tốt Luật thuế thu nhập cá nhân

(TTXVN)- “Luật Thuế thu nhập cá nhân có phạm vi điều chỉnh rộng, liên quan đến nhiều đối tượng, lĩnh vực, đặt ra yêu cầu trong công tác tổ chức triển khai thực hiện cần có sự tham gia, phối hợp chặt chẽ của các Bộ, cơ quan, chính quyền các cấp ở địa phương, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị- xã hội , tổ chức xã hội- nghề nghiệp, các tổ chức đoàn thể quần chúng và nhân dân.’’- Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nhấn mạnh như vậy tại Chỉ thị số 22/2008/CT-TTg Về việc triển khai thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, ban hành ngày 15-7-2008.

Xuất phát từ yêu cầu trên và để triển khai thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân đạt được kết quả tốt, Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện ngay một số nhiệm vụ sau:

Thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân: Trong tháng 7-2008, giao Bộ Tài Chính chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ và Văn phòng Chính phủ trình Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân (gọi tắt là Ban Chỉ đạo Trung ương) do một Phó Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng ban, Bộ trưởng Bộ Tài chính làm Phó Trưởng ban Thường trực và các Ủy viên là lãnh đạo một số Bộ, cơ quan liên quan...

Về công tác xây dựng, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật để triển khai thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân: Trong quý III-2008, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Thuế thu nhập cá nhân và các Thông tư hướng dẫn thi hành. Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu sửa đổi, bổ sung quy định về đăng ký kinh doanh theo hướng cá nhân kinh doanh có nhiều người cùng tham gia góp vốn kinh doanh... Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan hướng dẫn việc xác định các mức phụ cấp, trợ cấp đối với lao động trong các ngành, nghề... Bộ Y tế nghiên cứu ban hành danh mục bệnh hiểm nghèo để làm căn cứ giảm thuế thu nhập cá nhân...

Chỉ thị cũng yêu cầu Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật thuế thu nhập cá nhân; trách nhiệm của các Bộ, cơ quan và địa phương trong tổ chức triển khai thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân.

Chia sẻ bài viết