17/02/2012 - 14:22

Chủ động phối hợp thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam 2011-2020

Ngày 16-2, tại Hà Nội, Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam đã họp phiên toàn thể lần thứ 20 thảo luận, góp ý vào Báo cáo kết quả công tác năm 2011 và Kế hoạch công tác năm 2012; Báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên và công tác thanh niên năm 2011; Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên và công tác thanh niên năm 2012; Kế hoạch hoạt động đối ngoại thanh niên năm 2012.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Cơ bản nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2012 của Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam, Phó Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh tới việc Ủy ban cần chủ động phối hợp với Bộ Nội vụ và Trung ương Đoàn cùng các bộ, ngành liên quan, tham mưu triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020. Để thực hiện tốt công việc này, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đề nghị Bộ Nội vụ cần soạn thảo chỉ thị trình Thủ tướng Chính phủ, trong đó nêu rõ những nội dung cụ thể cần tập trung trong triển khai Chiến lược. Việc xây dựng Chương trình hành động thực hiện Chiến lược phải giao những công việc cụ thể, phù hợp với thanh niên và tình hình của từng địa phương, bộ, ngành, gắn với việc ứng dụng khoa học công nghệ cũng như đào tạo nguồn nhân lực, đồng thời chỉ rõ chính sách hỗ trợ đi kèm để đảm bảo tính khả thi của Chương trình; xây dựng chương trình đối thoại với thanh niên...

Phó Thủ tướng tán thành với việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về thanh niên, thực hiện dự án Làng thanh niên lập nghiệp... Phó Thủ tướng nhấn mạnh trong năm 2012 cần tiếp tục củng cố, kiện toàn bộ phận giúp việc, nâng cao chất lượng hoạt động của Ủy ban và từng thành viên Ủy ban, đảm bảo thực hiện tốt chức năng là cơ quan tư vấn của Thủ tướng Chính phủ về công tác thanh niên; thực hiện tốt cơ chế phối hợp giữa Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam với các bộ, ngành trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình...

QUỲNH HOA (TTXVN)

Chia sẻ bài viết