03/03/2012 - 22:02

Chỉ thị của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI

(TTXVN)- Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 12 -CT/TW về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI (nhiệm kỳ 2013 - 2018). Chỉ thị nêu rõ: Năm 2012 và 2013 là thời gian diễn ra đại hội công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI (nhiệm kỳ 2013 - 2018). Trong bối cảnh đất nước ta có những thuận lợi, thời cơ, nhưng cũng đan xen nhiều khó khăn, thách thức, đây sẽ là sự kiện chính trị quan trọng đánh dấu bước phát triển mới của việc phát huy vai trò, trách nhiệm của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới.

Để lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI đạt kết quả tốt, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy đảng, tổ chức đảng tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: Lãnh đạo ban chấp hành công đoàn các cấp chuẩn bị tốt nội dung văn kiện trình Đại hội. Báo cáo tổng kết cần đánh giá đúng thực trạng tình hình công nhân, viên chức, lao động và kết quả hoạt động của tổ chức công đoàn ở mỗi cấp trong việc thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam và mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội công đoàn cấp mình đã đề ra; nêu rõ những kết quả đạt được, đồng thời thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, yếu kém; phân tích sâu sắc nguyên nhân và rút ra những bài học kinh nghiệm...

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới công tác nhân sự tại đại hội công đoàn các cấp theo hướng mở rộng và phát huy dân chủ, đảm bảo đúng quy trình và tiêu chuẩn trong việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự bầu vào ban chấp hành công đoàn ở mỗi cấp, nhất là đối với những chức danh chủ chốt...

Lãnh đạo tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội; chỉ đạo công đoàn các cấp tổ chức phát động các phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, đạt nhiều kết quả chào mừng đại hội công đoàn các cấp...

Đại hội công đoàn các cấp phải được chỉ đạo tập trung, chuẩn bị chu đáo theo tinh thần đổi mới, trang trọng, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm và đúng tiến độ. Thời gian tiến hành đại hội cấp cơ sở, cấp tỉnh, công đoàn ngành Trung ương, công đoàn tổng công ty tiến hành từ quý II-2012 đến quý II-2013; Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI tổ chức vào cuối quý II, đầu quý III-2013.

Chính quyền các cấp cần phối hợp tập trung giải quyết một số vấn đề cấp bách, bức xúc đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị và các loại hình doanh nghiệp, như: vấn đề việc làm, tiền lương, thu nhập, nhà ở, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, phúc lợi công cộng, ngừng việc tập thể, đình công...;

Ban Dân vận Trung ương chủ trì phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương, Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các cơ quan có liên quan giúp Ban Bí thư theo dõi, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị này.

Chia sẻ bài viết