21/03/2020 - 07:29

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thành phố Cần Thơ
Thông báo tuyển dụng

1. Số lượng chỉ tiêu, vị trí việc làm:

- Số lương chỉ tiêu: 01 chỉ tiêu.

- Vị trí việc làm: Bảo vệ viên Bảo vệ thực vật hạng III.

2. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký:

-  Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.

- Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật lao động.

- Có đơn đăng ký dự tuyển.

- Có lý lịch rõ ràng.

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ cụ thể theo vị trí tuyển dụng: trình độ đại học trở lên các ngành: Trồng trọt, Bảo vệ thực vật, Khoa học cây trồng, Nông học.

- Đủ sức khỏe thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.

3. Hình thức tuyển dụng: 

Xét tuyển.

4. Hồ sơ dự tuyển:

a) Phiếu đăng ký dự tuyển ban hành kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

b) Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

c) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được dịch thực sang tiếng việt.

d) Giấy chứng nhận sức khỏe có kết luận đầy đủ sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/05/2013 của Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khỏe

đ) Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực

e) 04 ảnh thẻ 4x6; 02 phong bì có dán tem, ghi rõ họ tên và địa chỉ người nhận.

Mỗi thí sinh nộp 02 bộ hồ sơ, ngoài bì hồ sơ ghi rõ họ tên và các thông tin theo yêu cầu. Hồ sơ dự tuyển không trả lại nếu không trúng tuyển.

5. Thời gian, địa điểm thu nhận hồ sơ

- Thời hạn nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10/04/2020.

- Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Hành chính tổng hợp Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thành phố Cần Thơ - Số 322, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ (SĐT: 02923.825.787)

Chia sẻ bài viết