05/07/2014 - 21:24

Cần Thơ

Chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản

(CT)- Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ có Công văn số 3171/UBND-NCPC ngày 30-6-2014, về việc thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 20-6-2014 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính (TTHC).

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Giám đốc sở, Thủ trưởng ban, ngành thành phố, Chủ tịch UBND quận, huyện, Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn tổ chức phổ biến, tuyên truyền, quán triệt nội dung quy định tại Điều 6 của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP (ngày 18-5-2007 của Chính phủ về việc cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký). Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND các cấp ban hành hoặc những văn bản do cơ quan, tổ chức trực thuộc ban hành dưới hình thức quyết định, thông báo, công văn và các hình thức văn bản khác; phát hiện những quy định về TTHC trái với quy định tại Điều 6 của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP để kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền cho phù hợp; hoàn thành trước ngày 31-3-2015. Đồng thời, tăng cường kiểm tra cách thức tổ chức thực hiện cơ chế "Một cửa", "Một cửa liên thông" tại cơ quan, đơn vị, chấn chỉnh kịp thời tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực giấy tờ, văn bản trái với quy định tại Điều 6 của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP; bố trí đủ nguồn nhân lực, cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu sao giấy tờ, văn bản của cá nhân, tổ chức khi thực hiện TTHC. Thường xuyên quan tâm công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, giáo dục ý thức, trách nhiệm của công chức, viên chức trực tiếp tiếp nhận hồ sơ, giải quyết TTHC...

C.H

Chia sẻ bài viết