16/08/2017 - 21:06

Cải thiện chỉ số cải cách hành chính 

Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của TP Cần Thơ năm 2016 đạt 79,23%, cao hơn giá trị trung bình 4,59%; xếp hạng 16/63 tỉnh, thành phố. TP Cần Thơ còn những điểm hạn chế liên quan đến các tiêu chí, lĩnh vực: chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC); hiện đại hóa hành chính và tác động đến chất lượng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT). Trên cơ sở đó, các ngành chức năng thành phố đã đánh giá, rút kinh nghiệm, đưa ra giải pháp khắc phục nhằm nâng cao Chỉ số CCHC.

Người dân làm thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND huyện Thới Lai.  

Nhiều tiêu chí thành phần chưa đạt

Theo kết quả Chỉ số CCHC năm 2016 do Bộ Nội vụ thẩm định, TP Cần Thơ chỉ có 1 lĩnh vực đạt chỉ số tuyệt đối 100%  là Cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước (đạt 6,5/6,5 điểm). Trong khi đó, năm 2015 thành phố có 7/8 chỉ số đạt tuyệt đối. Ở lĩnh vực hiện đại hóa hành chính, các tiêu chí thành phần: xây dựng và triển khai Kiến trúc Chính quyền điện tử của thành phố, tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) được xử lý trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 hoàn toàn không đạt điểm nào nên tổng điểm ở lĩnh vực này thành phố chỉ đạt 4,25/9,0 điểm. Theo ông Nguyễn Hữu Thanh Bình, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP Cần Thơ, nguyên nhân chính là do thành phố chưa ban hành Kiến trúc chính quyền điện tử theo quy định; đồng thời, hiệu quả cung cấp DVCTT mức độ 3 và 4 còn thấp.

Ở lĩnh vực xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC, thành phố chỉ đạt 5,5/9,5 điểm. Theo Sở Nội vụ thành phố, lĩnh vực này  bị mất điểm là do một số tiêu chí thành phần chưa đạt. Ở tiêu chí thành phần “tỷ lệ cơ quan, tổ chức hành chính của thành phố thực hiện đúng cơ cấu ngạch công chức theo vị trí việc làm được phê duyệt”; “tỷ lệ đơn vị sự nghiệp thuộc thành phố thực hiện đúng cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức theo vị trí việc làm được phê duyệt”, thành phố chưa đạt 100%. Hoặc ở tiêu chí thành phần “thực hiện quy định về bổ nhiệm vị trí lãnh đạo cấp sở và tương đương”, thành phố cũng không đạt, nguyên nhân, năm 2016 một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố có số lượng Phó Giám đốc và tương đương vượt so với quy định.

Tiêu chí thành phần cải cách TTHC cũng chưa đạt điểm như mong muốn (7,5/9 điểm). Theo bà Lê Thị Hải Yến, Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP Cần Thơ, nguyên nhân bị trừ điểm là do một số cơ quan, đơn vị chưa niêm yết đầy đủ, đúng TTHC tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả; tỷ lệ cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, đơn vị hành chính cấp huyện công khai chưa đầy đủ, đúng thủ tục trên Trang thông tin điện tử...

Đề ra giải pháp khắc phục

Trước những nguyên nhân được phân tích, các sở, ban, ngành thành phố đề ra  nhiều giải pháp khắc phục nhằm nâng cao Chỉ số CCHC trên địa bàn. Theo ông Nguyễn Hữu Thanh Bình, để khắc phục những hạn chế trong lĩnh vực hiện đại hóa hành chính, thành phố cần xây dựng Cổng tích hợp DVCTT, để tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khai thác sử dụng và tạo sự kết nối, liên thông dữ liệu trong giải quyết TTHC các ngành, các cấp. Đồng thời, phối hợp với ngân hàng để liên kết thực hiện phương thức thanh toán trực tuyến tạo điều kiện cho việc thực hiện dịch vụ công mức độ 4. Thành phố cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn tổ chức, cá nhân trong khai thác, sử dụng DVCTT mức độ 3 và 4...

“Ở lĩnh vực cải cách TTHC, các sở, ban ngành thành phố và địa phương cần thực hiện việc rà soát, đánh giá TTHC; đồng thời, niêm yết đầy đủ các TTHC đã được công bố, còn hiệu lực áp dụng tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của cơ quan, đơn vị và công bố công khai trên Cổng Thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương, để tổ chức, cá nhân có nhu cầu tìm hiểu, tra cứu, áp dụng...” - bà Lê Thị Hải Yến, Phó Giám đốc Sở Tư pháp thành phố đề nghị.

Theo ông Nguyễn Hoàng Ba, Giám đốc Sở Nội vụ thành phố, để khắc phục hạn chế ở lĩnh vực xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC, các địa phương có cán bộ, công chức cấp xã chưa đạt chuẩn theo quy định cần phối hợp với Sở Nội vụ có giải pháp thực hiện chuyển đổi vị trí công tác hoặc chuẩn hóa cán bộ, công chức cấp xã theo đúng quy định. Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ vào Kế hoạch tinh giản biên chế hằng năm của UBND thành phố để tiến hành rà soát, đánh giá, xem xét tinh giản biên chế theo đúng số lượng UBND thành phố giao...

Ông Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành, quận, huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ của ngành, địa phương tập trung triển khai có hiệu quả các giải pháp đã nêu, đảm bảo đạt được mục tiêu, kế hoạch đề ra. Đồng thời, đối với các sở, ngành trực tiếp liên quan đến các tiêu chí, tiêu chí thành phần của Bộ chỉ số CCHC như: Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ, chuẩn bị đầy đủ các văn bản, tài liệu báo cáo theo yêu cầu của Bộ chỉ số CCHC đảm bảo chứng minh được các kết quả công việc đã triển khai thực hiện. Ngoài ra, Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Nội vụ thành phố tham mưu, giúp việc cho Chủ tịch UBND thành phố kiểm tra việc thực hiện các nội dung theo tiêu chí của Bộ chỉ số, định kỳ hằng tháng báo cáo việc kiểm tra, giám sát cho Chủ tịch UBND thành phố.

Bài, ảnh: NGUYÊN BỬU

Chia sẻ bài viết