06/12/2013 - 21:06

CÀ MAU: Nhiều giải pháp giảm nghèo bền vững

Tỉnh Cà Mau đã triển khai đồng bộ kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia nhằm giảm nghèo bền vững giai đoạn 2013 - 2015. Theo đó, tỉnh sẽ nâng chuẩn mức hộ nghèo, cận nghèo cao hơn bình quân của cả nước; nâng tỷ lệ lao động đã qua đào tạo, đào tạo miễn phí cho 100% hộ nghèo, cận nghèo; phấn đấu giải quyết việc làm mỗi năm cho 25.000 - 30.000 lao động. Bên cạnh đó, kết hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tạo điều kiện cho các hộ nghèo, cận nghèo tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi (mục tiêu là 100%); có ít nhất 70% đối tượng sẽ được các đơn vị khuyến nông, khuyến ngư chuyển giao khoa học kỹ thuật, hỗ trợ phương thức làm ăn hiệu quả. Ngoài ra, tỉnh chú trọng công tác cấp, hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế cho 100% đối tượng hộ nghèo, hỗ trợ miễn giảm học phí 100% cho học sinh, sinh viên thuộc đối tượng hộ nghèo, cận nghèo.

Tính đến cuối năm 2012, toàn tỉnh có 24.095 hộ nghèo, chiếm 8,24% và 13.078 hộ cận nghèo, chiếm 4,47%. Đến cuối năm 2013, tỷ lệ hộ nghèo đã giảm được 1,72% xuống còn 6,52% (kế hoạch giảm 2%) tương đương với 19.000 hộ. Tuy nhiên, đây là những kết quả chưa thật bền vững bởi số hộ nghèo, cận nghèo còn nhiều và số hộ vừa thoát nghèo có nguy cơ tái nghèo và những hộ cận nghèo có nguy cơ phát sinh nghèo mới khá cao. Nguyên nhân ngoài yếu tố khách quan từ nền kinh tế còn do người dân sản xuất chủ yếu dựa vào điều kiện tự nhiên nên nguy cơ rủi ro cao. Một bộ phận người dân có tư tưởng ỷ lại, trông chờ vào các chính sách hỗ trợ của Nhà nước và cộng đồng xã hội, từ đó thiếu ý chí vươn lên trong lao động sản xuất, dẫn đến tình trạng vừa thoát nghèo lại hoàn nghèo là rất phổ biến.

Để giảm nghèo bền vững, tỉnh Cà Mau đẩy mạnh hơn nữa công tác vận động, tuyên truyền, giáo dục nhằm thay đổi nhận thức, khơi dậy tinh thần chủ động ham học hỏi, chí thú lao động vươn lên nhằm cải thiện đời sống kinh tế của bản thân, gia đình. Mặt khác, giúp các đối tượng quản lý được nguồn vốn hỗ trợ từ Nhà nước, cộng đồng để phục vụ đầu tư, sản xuất có hiệu quả. Đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất và nhà ở.

HUỲNH THẾ ANH (TTXVN)

Chia sẻ bài viết