16/10/2013 - 22:15

Bổ sung đối tượng giảm tiền thuê đất trong năm 2013 và năm 2014

(TTXVN)- Ngày 14-10, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 1851/QĐ-TTg về việc bổ sung đối tượng giảm tiền thuê đất trong năm 2013 và năm 2014 đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân mà phải điều chỉnh đơn giá thuê đất theo chính sách trước ngày Nghị định số 121/1010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ có hiệu lực.

Theo Quyết định, 3 trường hợp được giảm tiền thuế đất trong năm 2013 và năm 2014 cho gồm: Trường hợp mà thời hạn phải xác định lại đơn giá thuê đất cho thời kỳ ổn định tiếp theo từ ngày 1-1-2011 đến trước ngày 1-3- 2011(không phụ thuộc vào thời gian thực tế thực hiện việc điều chỉnh tiền thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền). Trường hợp đến hết thời hạn được miễn tiền thuê đất và phải xác định kỳ ổn định đơn giá thuê đất từ ngày 1-1-2011 đến trước ngày 1-3-2011 (không phụ thuộc vào thời gian thực tế thực hiện việc điều chỉnh tiền thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền). Trường hợp đang tạm nộp tiền thuê đất mà xác định đơn giá thuê đất tạm nộp hoặc được hợp thức hóa việc sử dụng đất thuê phải xác định lại đơn giá thuê đất cho kỳ ổn định đơn giá thuê đất từ ngày 1-1-2011 đến trước ngày 1-3-2011 (không phụ thuộc vào thời gian thực tế thực hiện việc điều chỉnh tiền thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền).

Quyết định quy định mức được giảm tiền thuê đất, theo đó, giảm 50% tiền thuê đất trong năm 2013 và năm 2014 cho các đối tượng thuê đất quy định tại Điều 1 và đủ điều kiện theo Khoản 1 Điều 2 Quyết định này. Trường hợp tiền thuê đất sau khi được giảm vẫn lớn hơn 2 lần so với tiền thuê đất phải nộp của năm 2010, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được giảm tiếp tiền thuê đất của năm 2013, năm 2014 đến mức bằng 2 lần tiền thuê đất phải nộp của năm 2010. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chia sẻ bài viết