21/05/2019 - 20:27

100% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn các danh hiệu văn hóa vào năm 2025

Lãnh đạo thành phố tham quan một buổi triển lãm sách, ảnh về văn hóa ĐBSCL do Thư viện TP Cần Thơ tổ chức. Ảnh: DUY KHÔI

(CT)- Thành ủy Cần Thơ vừa ban hành Nghị quyết số 14-NQ/TU tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân đồng bộ, hài hòa với phát triển kinh tế và đô thị.

Nghị quyết nhận định, công tác nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân thời gian qua được các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương quan tâm thực hiện, cơ bản đáp ứng được nhu cầu của nhân dân. Nhiều phong trào, hoạt động văn hóa đạt được những kết quả cụ thể, thiết thực; phát huy được truyền thống văn hóa gia đình, dòng họ, cộng đồng; xã hội hóa hoạt động văn hóa ngày càng được mở rộng… Tuy nhiên, đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân Cần Thơ vẫn còn một số hạn chế như: tình trạng suy thoái về đạo đức, lối sống, văn hóa ngoại lai, trái với thuần phong mỹ tục có chiều hướng gia tăng; cơ chế, chính sách về huy động các nguồn lực cho văn hóa chưa cụ thể. Một số nơi, hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao còn thiếu và yếu, bị xuống cấp, thiếu đồng bộ, chưa phát huy được hiệu quả sử dụng. Đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân ở một số địa phương còn đơn điệu, phát triển chưa đồng bộ, hài hòa với phát triển kinh tế và đô thị; một bộ phận người dân còn gặp nhiều khó khăn, nhất là ở nông thôn.

Nghị quyết đề ra mục tiêu cụ thể đến năm 2025 là: 65% trở lên người dân tham gia vào các hoạt động văn hóa, thể thao; 80% trở lên hộ gia đình được công nhận “Gia đình văn hóa” 3 năm liên tục trở lên; 100%  xã, phường, thị trấn được công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”; tất cả 9 quận, huyện có Trung tâm văn hóa thể thao; 100%  xã, phường, thị trấn có Trung tâm văn hóa thể thao; 100% ấp, khu vực có Nhà văn hóa - khu thể thao theo quy định. Đến năm 2030, 70% trở lên người dân tham gia vào các hoạt động văn hóa, thể thao; 85% trở lên hộ gia đình được công nhận “Gia đình văn hóa” 3 năm liên tục trở lên; tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”; tiếp tục củng cố, phát huy hiệu quả hoạt động Trung tâm văn hóa thể thao xã, phường, thị trấn và Nhà văn hóa - khu thể thao ấp, khu vực.

Để hoàn thành những mục tiêu này, Nghị quyết cũng chỉ rõ 5 nhiệm vụ cụ thể cần thực hiện, đó là: Xây dựng người Cần Thơ phát triển toàn diện; Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; Hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa; Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa; Chủ động hội nhập quốc tế về văn hóa, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, ngăn chặn và đẩy lùi sự xuống cấp về đạo đức xã hội.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cũng vừa có ý kiến chỉ đạo: Giao Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU của Thành ủy Cần Thơ.

PV

Chia sẻ bài viết