17/05/2018 - 22:05

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân:

Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam cần đổi mới mạnh mẽ, tạo động lực cho các nhà khoa học cống hiến 

Sáng 17-5, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tham dự Lễ kỷ niệm Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam lần thứ 5 (18-5) tại Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm và tìm hiểu các hoạt động của Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam. Ảnh: ANH TUẤN - TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm và tìm hiểu các hoạt động của Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam. Ảnh: ANH TUẤN - TTXVN

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quang Thuấn, Chủ tịch Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam cho biết, trải qua 65 năm hình thành và phát triển, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam đã thực hiện tốt chức năng nghiên cứu cơ bản, cũng như nhiệm vụ tư vấn chính sách, cung cấp các luận cứ khoa học cho quá trình xây dựng, hoạch định các chủ trương, đường lối, chính sách quan trọng của Đảng và Nhà nước.

 Trong nghiên cứu khoa học xã hội, các nhà khoa học của Viện Hàn lâm luôn đứng trong hàng ngũ những người tiên phong về đổi mới tư duy, tích cực tổng kết kinh nghiệm thực tiễn để hoàn thiện và phát triển lý luận, thẳng thắn đưa ra các kiến nghị có giá trị đối với đất nước. Nghiên cứu khoa học xã hội đã làm rõ hơn nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội trong điều kiện mới; đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền và nâng cao sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; dân chủ hóa xã hội chủ nghĩa và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tái cấu trúc nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và vai trò của kinh tế tư nhân trong nền kinh tế...

Kết quả của những nghiên cứu khoa học được đánh dấu bằng những công trình có giá trị chuyên môn cao. Đó là các bộ sách, các tổng tập và bài báo đăng trên các tạp chí khoa học trong nước và quốc tế, chất lượng, số lượng và giá trị khoa học của các công bố đã tăng lên đáng kể. Viện Hàn lâm đã có 20 công trình, cụm công trình được nhận giải thưởng Hồ Chí Minh và 26 công trình, cụm công trình được nhận giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ...

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội chúc mừng về những kết quả đã đạt được của Viện và bày tỏ niềm tin vào sự phát triển của nền khoa học xã hội nước nhà.

Nhấn mạnh trong bối cảnh đất nước đứng trước cả những thuận lợi, thời cơ đan xen với những khó khăn, thách thức, để hoàn thành tốt hơn những nhiệm vụ của mình, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam tiếp tục tập trung nghiên cứu và kiến giải những vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản của quá trình phát triển, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tích cực, chủ động hội nhập quốc tế nhằm xây dựng một nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”. Bên cạnh đó, Viện cần chủ động và kịp thời hơn trong nhiệm vụ tham mưu, tư vấn cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư về xây dựng các văn kiện, nghị quyết của Đảng. Các chuyên gia của Viện Hàn lâm cũng cần tích cực tham gia tham vấn các hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, của Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội…

 Viện tiếp tục nghiên cứu nhằm đổi mới mạnh mẽ cơ chế quản lý hoạt động khoa học, tạo môi trường, động lực cho các nhà khoa học cống hiến. Bên cạnh đó, cũng cần rà soát lại các khó khăn, vướng mắc trong công tác tổ chức, cán bộ, đặc biệt là cơ chế, chính sách thu hút, tuyển dụng, trọng dụng, bồi dưỡng, giữ chân nhân tài, phát triển đội ngũ cán bộ làm công tác nghiên cứu khoa học để kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền nhằm hoàn thiện, sửa đổi cho phù hợp và tạo lập môi trường tốt nhất để nhà khoa học toàn tâm, toàn ý đóng góp cho nền khoa học nước nhà.

HOÀNG THỊ HOA (TTXVN)

Chia sẻ bài viết