Chia sẻ:

Chuyển đổi số trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật

Trong bối cảnh thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, việc đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin để duy trì, nâng cao hiệu quả hoạt động ngành Văn hóa là xu hướng tất yếu. Ngành Văn hóa và các hoạt động văn hóa, nghệ thuật ở Cần Thơ đã từng bước thích nghi với xu hướng này.

Thực hiện: ĐĂNG HUỲNH – NGUYỄN TÍN

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI