17/01/2008 - 09:40

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý, sử dụng nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước

Ngày 14-1, Thủ tướng Chính phủ đã có Công văn (số 73/TTg -CN) chỉ đạo Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương các đoàn thể và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước thường xuyên kiểm tra, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong việc thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch về lĩnh vực công sở; sau ngày 31 tháng 12 năm 2007 thực hiện việc thu hồi các cơ sở nhà, đất sử dụng không đúng quy định theo thẩm quyền quy định tại Điều 10 Nghị định số 137/2006/NĐ-CP ngày 14-11-2006.

Thủ tướng giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan hướng dẫn các địa phương lập quy hoạch xây dựng hệ thống công sở theo quy định của pháp luật về công sở và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 285/TTg-CN ngày 28-2-2007; nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về công sở phù hợp với tình hình thực tế; giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp nhu cầu, đề xuất chính sách và lập kế hoạch đầu tư xây dựng hệ thống công sở cơ quan nhà nước các cấp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 285/TTg-CN ngày 28-2-2007, trình Thủ tướng Chính phủ trong quý I- 2008.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính tăng cường kiểm tra, đôn đốc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập thực hiện nghiêm túc Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19 tháng 1-2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước;

Thủ trưởng cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, công ty nhà nước trực tiếp quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước không thực hiện kê khai báo cáo, không thực hiện phương án đã xử lý đã được cấp có thẩm quyền quyết định hoặc sử dụng nhà, đất không đúng quy định thì bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp các Bộ, ngành liên quan xử lý vấn đề chồng chéo nhiệm vụ quản lý nhà nước về công sở trong quá trình xây dựng Nghị định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức các Bộ của Chính phủ nhiệm kỳ khóa XII.

T.T.N (TTXVN)

Chia sẻ bài viết