THÔNG BÁO
Danh sách Văn phòng Thừa phát lại và Thừa phát lại hành nghề tại thành phố Cần Thơ

08/12/2021

THÔNG BÁO

Danh sách Văn phòng Thừa phát lại và Thừa phát lại hành nghề tại thành phố Cần Thơ

Căn cứ Nghị định số 08/2020/NĐ-CP, ngày 08 tháng 01 năm 2020, của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại, Sở Tư pháp thành phố Cần Thơ thông báo đến quý cơ quan, tổ chức có liên quan danh sách Văn phòng Thừa phát lại và danh sách Thừa phát lại hành nghề tại thành phố Cần Thơ, cụ thể như sau:

STT

THỪA PHÁT LẠI

Quyết định bổ nhiệm

 

Nơi đăng ký hành nghề

 

1

Nguyễn Phạm Duy Phương

119/QĐ-BTP ngày 20/01/2020

VPTPL Khánh Dư

 

2

Trần Kỳ Trân

1156/QĐ-BTP ngày 31/5/2016

VPTPL Khánh Dư

3

Phạm Thị Thu Thơ

2591/QĐ-BTP ngày 08/9/2016

VPTPL Khánh Dư

4

Nguyễn Văn Bá

1733/QĐ-BTP ngày 18/12/2017

VPTPL Khánh Dư

5

Lê Phát Thanh

1584/QĐ-BTP ngày 03/10/2017

VPTPL Cần Thơ

6

Lê Thanh Triều

344/QĐ-BTP ngày 01/3/2018

VPTPL Cần Thơ

7

Nguyễn Thị Mỹ Lan

110/QĐ-BTP ngày 17/01/2018

VPTPL Cần Thơ

8

Dương Thị Đoan Dung

1522/QĐ-BTP ngày 06/7/2018

VPTPL Cần Thơ

9

Lê Quang Sang

2919/QĐ-BTP ngày 21/11/2019

VPTPL Cần Thơ

10

Nguyễn Hải Đăng

53/QĐ-BTP ngày 10/01/2020

VPTPL Cần Thơ

Sở Tư pháp thành phố Cần Thơ xin thông báo đến quý cơ quan, tổ chức có liên quan được biết.

 

THÔNG BÁO

Về việc thu hồi Thẻ Thừa phát lại

Căn cứ Nghị định số 08/2020/NĐ-CP, ngày 08 tháng 01 năm 2020, của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại; Thông tư số 05/2020/TT-BTP, ngày 28 tháng 8 năm 2020, của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 08/2020/NĐ-CP, ngày 08 tháng 01 năm 2020, của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại; Quyết định số 239/QĐ-STP, ngày 07 tháng 12 năm 2021, của Sở Tư pháp thành phố Cần Thơ về việc thu hồi Thẻ Thừa phát lại.

Sở Tư pháp thông báo Thu hồi Thẻ thừa phát lại đối với ông:

- Trần Văn Thanh

- Sinh ngày: 05/7/1994

Thẻ Thừa phát lại không còn giá trị sử dụng kể từ ngày 07-12-2021.

Sở Tư pháp xin thông báo đến Quý cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan được biết.

Gửi phản hồi thông tin sản phẩm

Báo Cần Thơ kiểm duyệt toàn bộ tin trước khi đăng để việc mua bán an toàn & hiệu quả hơn. Tuy nhiên, quá trình duyệt tin chỉ có thể hạn chế tối đa các trường hợp không trung thực. Hãy báo cho chúng tôi những tin xấu để chúng tôi có thể xác minh & xây dựng trang web mua bán an toàn cho mọi người.

LIÊN HỆ