14/04/2019 - 20:14

Đồng chí Phạm Văn Chính, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Giai Xuân:

Phát huy vai trò nêu gương

Thời gian qua, Trung ương và Thành ủy đã ban hành nhiều quy định về nêu gương của cán bộ (CB), đảng viên (ĐV). Qua đó, nhiều CB, ĐV, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị đã phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu, đi đầu trong công tác; tích cực tu dưỡng, giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống; đổi mới tác phong công tác, nói đi đôi với làm, dám làm, dám chịu trách nhiệm, được nhân dân tin tưởng. Tuy nhiên, vẫn còn một số CB, ĐV, thậm chí là lãnh đạo, quản lý các cấp thiếu gương mẫu trong tu dưỡng đạo đức, lối sống, vi phạm kỷ luật của Đảng và pháp luật của Nhà nước; một số CB lãnh đạo, quản lý chưa nêu gương, quyết tâm, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Theo tôi, nhằm ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và vi phạm kỷ luật trong CB, ĐV, cần phát huy vai trò nêu gương của CB, ĐV, nhất là người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Trong đó, cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng và trách nhiệm nêu gương của CB, ĐV trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm cho việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm tự giác, thường xuyên của CB, ĐV. Đồng thời, quy định rõ và có cơ chế giám sát chặt chẽ trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong việc nêu gương, kiên quyết sàng lọc, sắp xếp, kiện toàn, thay thế những trường hợp không nêu gương, suy thoái, không hoàn thành nhiệm vụ được giao, vi phạm kỷ luật Đảng.

 Song song đó là thực hiện nghiêm túc các quy định, hướng dẫn của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát; xử lý nghiêm minh những CB, ĐV vi phạm kỷ luật của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm giám sát của tổ chức MTTQVN, các đoàn thể chính trị - xã hội và báo chí đối với việc tu dưỡng, giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và sự nêu gương của CB, ĐV.

ANH DŨNG (lược ghi)

Chia sẻ bài viết