29/09/2018 - 16:17

Thể chế phát triển nhanh-bền vững:

Kinh nghiệm quốc tế và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam trong giai đoạn mới 

Hội đồng Lý luận Trung ương vừa phối hợp với UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ và Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Thể chế phát triển nhanh - bền vững: Kinh nghiệm quốc tế và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam trong giai đoạn mới”.

Khai mạc Hội thảo, Giáo sư, Tiến sĩ Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, nhấn mạnh: Sau 30 năm đổi mới, Việt Nam đã đạt những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử quan trọng và đã từng bước đổi mới, hoàn thiện thể chế kinh tế, thể chế chính trị, thể chế phát triển xã hội. Tuy nhiên, về cơ bản, đó là thể chế phát triển theo chiều rộng, trong khi hiện nay đất nước đã bước vào giai đoạn phát triển theo chiều sâu, nhiều nội dung của thể chế cũ không còn phù hợp, trở thành lực cản đối với sự phát triển. Hơn nữa, trong bối cảnh quốc tế thay đổi nhanh và phức tạp, các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội, khoa học - công nghệ có những bước phát triển mới mang tính đột phá, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang tăng tốc đã tác động đến tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, đặt ra những cơ hội lớn, thách thức không nhỏ đối với sự phát triển của nước ta.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: NGUYỄN THẢO (TTXVN)

Giáo sư, Tiến sĩ Tạ Ngọc Tấn cho rằng: Để không bị tụt hậu xa hơn, tận dụng được những thời cơ thuận lợi, đảm bảo phát triển nhanh, bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh, nâng cao thế và lực của đất nước, vấn đề xây dựng thể chế phát triển nhanh - bền vững đang là cấp thiết đối với Việt Nam trong giai đoạn mới.

Trong khuôn khổ hội thảo, các đại biểu đã tập trung làm rõ một số vấn đề: Khái niệm, nội dung, bản chất, cấu trúc và vai trò của thể chế phát triển, thể chế phát triển nhanh và bền vững; vai trò của thể chế, mối quan hệ giữa thể chế chính trị với thể chế kinh tế và thể chế xã hội trong quá trình phát triển; những kinh nghiệm trong xây dựng và thực thi thể chế phát triển của một số nước trên thế giới, rút ra gợi ý hữu ích đối với Việt Nam; phân tích, đánh giá hạn chế, bất cập, những điểm nghẽn trong thể chế phát triển hiện nay, chỉ rõ nguyên nhân. Bên cạnh đó, đưa ra những giải pháp tiếp tục đổi mới, xây dựng thể chế tổng thể phát triển nhanh - bền vững đất nước nói chung và cụ thể đối với các thể chế thành phần.   

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Quốc Toản cho rằng: Thể chế phát triển đất nước trong giai đoạn mới phải là thể chế tổng hợp, đồng bộ giữa chính trị - kinh tế - xã hội. Thể chế chính trị đóng vai trò định hướng “vượt trước”, thể chế kinh tế đóng vai trò trung tâm, thể chế xã hội đóng vai trò điều tiết hài hòa xã hội. Xây dựng thể chế có chất lượng và thực thi hiệu quả thể chế đòi hỏi phải thực hiện đồng bộ các giải pháp và cơ chế, chính sách để nâng cao năng lực của tất cả các chủ thể, nhất là đối với thể chế phát triển theo chiều sâu.

Kết luận hội thảo, Giáo sư, Tiến sĩ Phùng Hữu Phú - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương khẳng định, đây sẽ là cơ sở quan trọng để hoàn thiện các luận cứ lý luận khoa học và thực tiễn về xây dựng thể chế phát triển nhanh - bền vững.

Giáo sư, Tiến sĩ Phùng Hữu Phú yêu cầu nhóm nghiên cứu tiếp thu, tổng hợp đầy đủ kiến nghị, đề xuất liên quan để tiếp tục phục vụ việc xây dựng dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

TTXVN

Chia sẻ bài viết