08/01/2015 - 08:59

Kiểm soát thủ tục hành chính, còn khó!

Năm 2014, UBND TP Cần Thơ đã ban hành 58 Quyết định công bố 687 thủ tục hành chính (TTHC) ban hành mới; 347 TTHC được sửa đổi, bổ sung; 622 TTHC bị bãi bỏ. Tổng số TTHC hiện có ở các cấp là 1.559 thủ tục, trong đó, cấp thành phố là 1.250 thủ tục; cấp quận là 155 thủ tục và cấp xã là 154 thủ tục, tăng 64 thủ tục so với năm 2013. Theo ông Nguyễn Hữu Có, Trưởng Phòng Kiểm soát TTHC, Sở Tư pháp thành phố, thời gian qua, các cấp, các ngành trên địa bàn đã thực hiện việc công bố, công khai các TTHC khá nghiêm túc. Toàn bộ các TTHC được công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia và Cổng thông tin điện tử thành phố.

Tổng số hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC trong năm là 819.656 hồ sơ, trong đó, số hồ sơ đã giải quyết là 812.635; 7.012 hồ sơ đang giải quyết, trong đó có 47 đã quá hạn. Cán bộ, công chức giải quyết TTHC thường xuyên cập nhật những văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, nâng cao nhận thức, xây dựng và áp dụng các TTHC theo một quy trình thống nhất, có kỹ năng, thái độ phục vụ đúng mực, tạo được sự chuyên nghiệp hóa trong thực hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên, thực tiễn công tác kiểm soát TTHC vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Việc công bố TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban ngành, cấp huyện và cấp xã còn chậm so với quy định. Các bộ, ngành chậm trễ trong việc công bố, nhập các văn bản quy phạm pháp luật, dữ liệu TTHC vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC gây khó khăn cho sở, ban ngành trong việc công bố, công khai TTHC trên cơ sở dữ liệu quốc gia và trên Cổng thông tin điện tử thành phố, dẫn đến việc trở ngại cho cá nhân, tổ chức khi thực hiện TTHC. Một số địa phương chưa kịp thời cập nhật quyết định công bố TTHC do Chủ tịch UBND thành phố ban hành; Bảng niêm yết chưa đúng quy định; một số nơi niêm yết còn thiếu mẫu đơn, mẫu tờ khai. Ngoài ra, công tác tuyên truyền về cải cách hành chính còn hạn chế chưa tạo ra được những chuyển biến căn bản.

Hiện tại, số TTHC ở thành phố thực hiện trực tuyến ở mức độ 3 là 62 thủ tục. Tuy nhiên, chưa nhận được sự hưởng ứng của tổ chức, cá nhân, do họ chưa tiếp cận, chưa hiểu sự thuận lợi cũng như chưa có lòng tin vào cách giải quyết theo hình thức này. Bên cạnh đó, việc rà soát, đánh giá TTHC, nhất là rà soát theo nhóm còn nhiều hạn chế, do TTHC liên quan đến nhiều sở, ban ngành trong khi việc chủ trì do Sở Tư pháp thực hiện, nhưng Sở chưa đủ nhân lực. Hơn nữa, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến TTHC thường xuyên sửa đổi, bổ sung làm cho việc ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC gặp nhiều khó khăn. Đối với việc rà soát, đánh giá TTHC đơn lẻ của các sở, ban ngành chưa đạt về chất lượng, do cán bộ, công chức chuyên môn không có thời gian dành cho việc nghiên cứu phương án đơn giản hóa, thiếu tính chủ động, còn trông chờ vào sự chỉ đạo của cấp trên…

Ông Nguyễn Hữu Có, Trưởng Phòng Kiểm soát TTHC, Sở Tư pháp thành phố, cho biết: "Năm 2015, chúng tôi sẽ thường xuyên hướng dẫn nghiệp vụ đánh giá tác động TTHC; tham gia ý kiến và thẩm định đối với các TTHC được quy định trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện liên thông các TTHC; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức, thực hiện, để công tác cải cách hành chính đạt hiệu quả cao"...

H.D

Chia sẻ bài viết